HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 150

JPEG (Deze pagina), 546.01 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

V j
V je 146 -5
1*
i l
Z zoo even ontvangen heb van den Duitschen alge-
ï meenen Gouverneur betreffende kapitein Menne,
j jl Ik neem, enz.
(wg.) BRAND WHITLOCK.
jg; Bijlage van No. 81.
Algemeen Bestuur in België.
1 I
I BRUSSEL, den Zósten September 1914.
$ "JS 1
z Ja 1
gj Ik veroorloof 1nij tot Uwe Excellentie het volgende
. verzoek te richten:
jj? Door de zorgen van den Consul der Vereenigde
jg Staten, heeft men te Magdeburg het nieuws verno- Q
jj men dat kapitein M enne, gevangen genomen den ;
9den September 1914 zich te Antwerpen in gevangen- g
ïg schap bevindt, en dat er tegen hem eene klacht 1
wordt geopperd, omdat hij de burgerlijke gevangenen ,
van Aerschot naar Akeirheeft gestuurd. Men vraagt j
hem te bewijzen dat hij in overeenstemming heeft j
Q1 gehandeld met de bevelen van hoogerhand. Q
Ik verzuim niet u te laten weten dat er hier werke-
lijk een dienstorder volbracht werd, want men
heeft eens en voor altijd aan de troepen voorge-
schreven, dat zij de burgerlijke gevangenen in dezer §
eigen belang naar Duitschland moeten voortsturen;
li daar er een voortdurende en somtijds snelle ve an- j
dering is in de _verschillende afdeelingen van den 13
ig Generalen Staf zijn eene regelmatige teruggaven der
ri Q gevangenen en een regelmatig voortduren der voor-
geschreven maatregelen niet verzekerd.
X jï Ik zou dus dankbaar zijn aan Vwe Excellentie
; indien zij deze mededeeling wilde doen toekomen g
Q ï jï aan de Belgische Regeering, op de manier die daar 1
13 toe geeigend is. Y
Q Ik denk dus met zekerheid te mogen aannemen dat Y
ii Fi de zaak op deze wijze geeindigd is. Nochtans zou ik aan Q
| l j Uwe Excellentie dankbaar zijn, indien ik hiervan

in . E li bl
'1 1;
I . ïä i`