HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 149

JPEG (Deze pagina), 502.01 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

145
wordt king te treffen; wat een dergelijk plan niet kan regelen,
t eene ä, dat zal gedaan worden door de meening der mensch-
m Vel` heid, opperste scheidsrechter in dit soort van twisten.
eudmä Het zou weinig wijs zijn, het zou voorbarig zijn van- i
ing en wege eene bijzondere regeering, al blijft ze ook ge-
’eYeeïd lukkiglijk buiten den huidigen strijd, het zou zelfs jj
31'l·W1€ onvereenigbaar zijn met de onzijdigheid eener natie
g elgeu f die zooals deze niet in het konflikt gemengd is, een 1
euwen afdoend oordeel te uiten of vast te stellen. Ik spreek .
ons zal Z op deze openhartige wijze omdat ik weet dat gij ver­
est. als j wacht en verlangt dat ik zoo handel gelijk men van
1 vriend tot vriend moet handelen en omdat ik er
zeker van ben dat een dergelijk uitstel van oordeel
tot na den oorlog, als alle wisselvalligheden en alle
, _ omstandigheden van deze zullen kunnen beschouwd
·e1ZeIe· worden in hun geheel en in hun werkelijk verband,
J U zal toeschijnen de werkelijke uiting te zijn eener
1 oprechte onzijdigheid.
·etKei- p (wg.) Woonrzow I’1LsoN.
1H VElll·· ;
ing en i
‘ door 7I_
onpar- j
Burgerlijke Gevangenen in Duitschland.
rervuld NO_ B1,
tiker De Minister der Vereenigde
ik tot, Staten van Amerika aan M.
1emen.p Davignon, Minister van Bui-
beiïler y tenlandsche Zaken.
zu en .
ïrastäe BRUSSEL, den 29sten September 1914
en E
Vlädlïf Mijnheer de Minister,
g u -
gegeten . Ik heb de eer hierbij aan Uwe Excellentie het af~
sche`? g schrift te doen toekomen eener rnededeeling die ik
i
jkl