HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 148

JPEG (Deze pagina), 573.35 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

gi 144 la
il
het hiermede volkomen eens zijt --- oprecht wordt
’§ uitgesproken omdat dit gedaan wordt met eene
Q, warme vriendschap en als het beste middel van vol- t
j ledige verstandhouding tusschen ons, verstandhouding
Qäj ·_ gesteund op wederkeerigen eerbied, bewondering en
à vriendschap. Gij zijt welkom en wij zijn zeer vereerd
dat gij 0115 uitgekozen hebt als de vrienden, aan wie
gij om ’t even welke kwestie omtrent uwe eigen ij
levensbelang kunt blootleggen, met het vertrouwen “
{1 dat uwe poging zal begrepen worden en door ons zal
tegemoet gekomen worden en denzelfden geest. als j
. waarmede ze werd opgevat en geleid.
in _ I
I; 3de Bijlage van No. 80. j

Antwoord op den Brief des Keizers.
ll l i
(Vertaling).
xl wi Q
Ik heb de belangrijke mededeeling van Uwe Kei- I
jj lj izerlijke Majesteit van den ”/den dezer maand ontvan- i
gen en ik heb ze met de meeste belangstelling en
ernstige oplettendheid gelezen. Ik ben er door
vereerd dat gij II tot mij gericht hebt om een onpar- j
jg `5 tijdig oordeel te bekomen, aan mij die de vertegen-
i. woordiger ben van een volk, werkelijk belangloos bij
ll dezen oorlog en met het werkelijke verlangen vervuld ,
j de waarheid te kennen en te aanvaarden.
Ik ben er zeker van dat gij niet verwacht dat ik er
’§i z meer zal over zeggen. Op het oogenblik bid ik tot V
God opdat deze oorlog spoedig een einde moge nemen.
gl EQ De dag der afrekening zal aangebroken zijn, ik ben er g
.i zeker van, wanneer de volkeren van Europa zullen
*¥ï bijeenkomen om de regeling van den toestand vast te
stellen. Vaar er wandaden bedreven zijn, zullen de ‘
i gevolgen voor en de verantwoordelijkheid van ieder
êï g bepaald worden. De naties der wereld hebben geluk-
lg kiglijk door verdragen eene overeenkomst aangegaan .
2 lïj om een dusdanig reglement en eene dus danige schik- i
‘ l i
il