HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 147

JPEG (Deze pagina), 629.31 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

w 143
4; de fierheid dat het mij toegelaten is tijdelijk een dusdanig;
Be- ë volk te vertegenwoordigen en in zijnen naam te spre-
uve- ken en ik ben vereerd dat uw koning zich in een oogen--
a, is a blik van droefenis tot mij gewend heeft als tot iemand
lt is j die met het verlangen bezield is in den naam van het
apen i 2 volk dat hij vertegenwoordigt, de redenen na te gaan
ehe- die een zich verongelijkt meenende staat doet gelden j
,t_ j om aanspraak te maken op de onpartijdige
ae]-jj; sympathie der menschheid. in
aten jg Ik dank U omdat gij mij het dokument overhan-
dage '; digd hebt dat de gevolgtrekkingen bevat van een
; Op onderzoek geleid door eene rechtskundige commissie,.
j benoemd door de Belgische regeering met het doel de-
Weaa feiten na te gaan waarover u mij zijt komen spreken.
eeea; I Ik zal dit dokument met de meeste aandacht lezen en
jeze het zal op ernstige wijze in acht genomen worden.
Ik ben er zeker van dat gij niet verwacht dat ik er
meer zal over zeggen. Op het oogenblik bid ik tot
God opdat deze oorlog spoedig een einde moge
nemen. De dag der afrekening zal aangebroken zijn,
;ehe ik ben er zeker van, wanneer de volkeren van Euro-
dag pa zullen bijeen komen om de regeling van den toe-
stand vast te stellen. VVaar er wandaden bedreven
zijn, zullen de gevolgen voor en de verantwoordelijk-
heid van ieder bepaald worden. De naties der wereld
hebben gelukkiglijk door verdragen eene overeen-
< U komst aangegaan om een dusdanig reglement en eene
gen. dusdanige schikking te treffen. Yat een dergelijk
gde plan niet kan regelen, dat zal gedaan worden door de
hap meening der menschheid, opperste scheidsrechter in
iten dit soort van twisten. Het zou weinig wijs zijn, het
1 er zou voorbarig zijn vanwege eene bijzondere regeering,
om al blijft ze ook gelukkiglijk buiten den huidigen
Gij strijd, het zou zelfs onvereenigbaar zijn met de onzij-
Vela digheid eener natie die zooals deze niet in het konflikt
ijke gemengd is, een afdoende oordeel te uiten of vast te
gen stellen.
der Het is niet noodig dat ik U verzeker dat deze ge-
ijke volgtrekking ~ en ik gevoel instinctmatig dat gij,