HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 146

JPEG (Deze pagina), 573.73 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

gl 142 *
v H] in
Q: tot dit volk wendt, om het bekend te maken met de ;
ll werkelijke waarheid van den huidigen toestand. Be- Q
jj lg sloten als het is om zonder vertwijfelen zijne souve- è
lj reiniteit en zijne onafhankelijkheid te verdedigen, is W
België de meening toegedaan dat het zijn plicht is ,j
Mj de aandacht van de beschaafde wereld in te roepen
voor de ontelbare en erge schendingen der mensche­
j lijke rechten, waarvan het het slachtoffer is geweest. j E
Op het oogenblik dat wij België verlieten, bracht
y iig ons de Koning zijne reis in de Vereenigde Staten `j
terug in herinnering, evenals de sterke en levendige {
1 indruk die uwe machtige en moedige beschaving op g
l zijnen geest gemaakt had. Q
jj Ons geloof in uwe onpartijdigheid, ons betrouwen
ii äjá in uwe rechtvaardigheid in uwen edelmoedigen geest J
en in uwe sympathie, zijn de beweegredenen die deze
zending in het leven geroepen hebben.
jl?
2de Bijlage van No. 80.
Si
jl Aanmerkingen door den voorzitter der Belgische
Commissie tot het `Witte Huis gericht op `Woensdag
namiddag den lóden September 1914.
gl · {tg
(Vertaling).
ïä
Laat mij toe V te zeggen met welke vreugde ik U
ïï als vertegenwoordigers van den Koning der Belgen.
jl . j ontvang, een volk waarvoor datgene van de Vereenigde
Staten een zoo diepe bewondering en vriendschap
J; gevoelt, een Koning waarvoor het eenen oprechten
;` ,x eerbied koestert, en de hoop uit te drukken, dat er
E pi ons vele gelegenheden zullen geboden worden, om
l j hunne waardeering te winnen en te verdienen. Gij j
‘ j hebt u niet bedrogen als gij gelooft dat het volk van
j dit land de rechtvaardigheid bemint, de werkelijke
ï‘ banen van den vooruitgang opzoekt en bewogen «
K. wordt door zijne zorgen omtrent de rechten der
je menschheid. Het is voor mij eene reden van innerlijke j
i rs i
‘*`ë .
xë ; ’
ri