HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 145

JPEG (Deze pagina), 603.27 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

» 141
1
*f€‘·‘ï een groot gedeelte van ons grondgebied overmeesterd,
maar hebben ook ongeloofelijke gewelddaden, in strijd
L met het volkeren-recht bedreven.
Vreedzame inwoners werden vermoord, weerlooze
vrouwen en kinderen onteerd, open en niet verdedigde
steden vernield, geschiedkundige en godsdienstige
[ gebouwen in asch gelegd; eindelijk werd de beroemde
' boekerij der Leuvensche Universiteit aan de vlammen '
‘ overgeleverd.
De Belgische Regeering heeft aan eene rechtskun-
leze dige commissie de taak opgedragen een officieel onder-
gde zoek in te stellen om gewetensvol. en onpartijdig de
feiten na te gaan en de verantwoordelijkheden vast te
ferd stellen; ik zal de eer hebben, Excellentie, V de ver-
eus ‘ slagen van deze Commissie te overhandigen.
1 te De Vereenigde Staten hebben hunne onzijdigheid
hët bewaard tegenover de verschrikkelijke beroering die
gste Europa teistert.
Om deze reden is uw land, dat vrij staat tegenover
met alle oorlogvoerenden, in den meesten geschikten
ïele toestand om duidelijk en onpartijdig te oordeelen
we -over de wijze waarop de oorlog gevoerd wordt.
im? Gehoor gevende aan het verzoek, of beter misschien 1
ZIJ het initiatief volgende der Yereenigde Staten, hebben
. alle beschaafde naties te Den Haag eene overeen-
’ PS komst vastgesteld en aangenomen die de wetten en
eh? , gewoonten van den oorlog regelt. XV ij kunnen niet
Oeï gelooven dat de oorlog de vereeniging der beschaafde
WIJ naties of de wetten die zij zich zelve in alle vrijheid
Ven j hebben opgelegd zou te niet gedaan hebben.
we Het Amerikaansche volk heeft altijd blijk gegeven
fen` van eerbied voor de rechtvaardigheid, van liefde
Hee voor den vooruitgang en van eene instinctinatige
leid verknochtheid aan de wetten der menschheid. Daar-
fell door heeft het een zedelijken invloed verkregen, die
e1d> erkend wordt door de gansclie wereld. Het is om
Ven deze reden dat België, verbonden aan het Amerikaan-
gers sehe volk door de banden van den handel en van eene
een steeds groeiende vriendschap, zich op dit oogenblik