HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 144

JPEG (Deze pagina), 536.61 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

i 140 Q_
Mount Vernont, en hebben dezen ochtend de stad
verlaten. j
(w. g.) Havanrrn.
ll
j lste Bijlage van No. 80.
22
Vertaling. ü
Iêxcellentie, ;
j Zijne Majesteit de Koning der Belgen heeft ons deze
bijzondere zending voor den President der Vereenigde
i Staten opgedragen.
i Laat ons toe U te zeggen hoe zeer wij ons vereerd
jj gevoelen aangeduid geweest te zijn, om de gevoe’ens .
van den Koning en van de gansche Natie bekend te
maken aan den roenirijken staatsman, die door het
Arnerikaansche volk uitverkoren werd om de hoogste
gl plaats des lands te bekleeden.
\72llI mij betreft heb ik reeds, in den loop eener i
gg vorige reis, de gelegenheid gehad, volledig de edele _
hoedanigheden van de Amerikaansche natie te waar~
deeren en ik ben gelukkig van deze gelegenheid gebruik
ge. maken omkäl den eerbied uit te drukken dien zij
“¥ äï 13 nnj opwe em,
Bij het ontstaan zelf zijner onafhankelijkheid, is
België voor eeuwig onzijdig verklaard. Deze onzijdig-
if heid, door de Mogendheden gewaarborgd,werd on- i
langs door een onder hen getschonden. Indien wij
jl ‘i toegestemd hadden onze onz1jd1ghe1d op te geven .
ten bate van een der oorlogvoerenden, zouden we B
, te kort gekomen zijn aan onze verplichtingen tegen­
j j over de anderen. Het was het bewustzijn van onze
E internationale plichten evenals van onze waardigheid
‘ dat er ons heeft doen toe besluiten weerstand te bieden.
‘ · De gevolgen der schending van hare onzijdigheid,
j zijn voor de Belgische Natie niet beperkt gebleven
jr bij de plagen die een doortocht van vijandige legers
g steeds met z1ch sleept. Deze legers hebben niet alleen
Zij ;
r
is