HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 143

JPEG (Deze pagina), 610.16 KB

TIFF (Deze pagina), 3.59 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

139
en. j optreden der Duitsche legers. In ditzelfde omslag
wijt, ij stuur ik u de teksten der redevoeringen uitgesproken
em, { door M. CAR*roN DE Vi/IART en M. W1LsoN evenals den
art- l tekst van het antwoord gegeven naar aanleiding van
»de, den brief van den Keizer van Duitschland. Indien
»gs- ä men de twee laatste dokumenten vergelijkt kan men
zgn ggerust besluiten dat de sympathie van den President i
=er­ $ van de Republiek der Vereenigde staten van Amerika
nul- ij ·ons volledig verzekerd is. _
ters jï M. VVILSON heeft duidelijk willen doen uitschijnen i
il welken grooten eerbied hij voor den Koning gevoelt; g
ene l ·geen enkele dier vormen van eerbetoon werden door
161; I hem gebruikt in het telegram dat hij aan den Keizer
_ ju ` van Duitschland heeft gezonden In den aanvang
Til- W zijner rede, zegt de President: ,,Laat mij toe Y te
{311 ' # zeggen met welke vreugde ik U als vertegenwoordigers
ng. van den Koning der Belgen ontvang, een volk waar-
voor datgene der Vereenigde Staten een zoo diepe
bewondering en vriendschap gevoelt, een Koning
waarvoor het eenen oprechten eerbied koestert, en de
hoop uit te drukken dat er ons vele gelegenheden zullen
geboden worden, om hunne waardeering te w i n n e n
en te verdienen/’
De laatste zin der rede van M. ”vVrLsoN is eveneens
zeer belangwekkend. Inderdaad, hij spreekt van eene
t € warme vriendschap en eene verstandhouding tusschen
H, zijn land en het onze, gesteund op wederkeerigen
je arbeid,bewondering en vriendschap. .. I
,,Gij zijt welkom, heeft hij gezegd, en wij zijn zeer
vereerd dat gij ons uitgekozen hebt als de vrienden,
aan wie gij om ’t even welke_ kwestie omtrent uw
eigen levens-belang kunt blootleggen, met het ver-
trouwen dat uwe poging zal begrepen worde en door
ons zal tegemoetgekomen worden in denzelfden geest
11;, als waarmede ze werd opgevat en geleid."
ml Ik beschouw den uitslag der zending als buiten-
en gewoon gelukkig.
Kg- De leden der zending hebben gisteren eenen palm
Et nedergelegd op het graf van Giïoizoiï Wasnmorox, te