HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 140

JPEG (Deze pagina), 606.50 KB

TIFF (Deze pagina), 3.61 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

*36 la
de eerbiedige e11 vurige uitdrukking der dankbaarheid
§ van de Belgische natie over te maken. g
jj ig' Vij hebben nooit vergeten, dat Engeland de S
j jl Q; onafhankelijkheid van België bewerkt heeft. Het heeft 'C
vertrouwen gehad in het wijs beleid en de eerlijkheid l
lj! ‘ï van ons land.
jl ag Vij hebben getracht dit vertrouwen te verdienen .­ €
door ons getrouw aan den rol te houden, die ons j'
j was toegezegd door de internationale politiek. ln L
j 1870 heeft de Regeering van Koningin `VICTORIA,
11 doorluchtiger gedachtenis, uit eigen beweging stappen 3
ï aangewend bij de oorlogvoerende Mogendheden,
j gj om den eerbied der onzijdigheid en der integriteit
- : van België te verzekeren.
;_ Heden hebben de persoonlijke sympathiebetuige­
jj nissen van Uwe Majesteit aan onzen Souverein,
nt? je de plechtige en indrukwekkende verklaringen van j
hare Regeering, de edele taal in het Parlement door
g§ {= de vertegenwoordigers van alle partijen gevoerd,
E de dappere medewerking der Britsche strijdmachten T
jj tá‘ te land en ter zee, onze dankbaarheid verhoogd ‘
ii en nog meer den wil der Belgische natie versterkt, .
haar recht te verdedigen. i
Si Verplicht oorlog te voeren om zijne instellingen
en zijne haardsteden te verdedigen, heeft België
getracht in zijnen strijd eene gedragslijn te volgen, j ·
jl fig die vereischt wordt van elke beschaafde natie, die
de internationale verdragen en het menschelijk
geweten wil eerbiedigen.
N a ons grondgebied overrompelt te hebben, heeft
· onze vijand, de burgerlijke bevolking uiteengedreven,
.2 vrouwen en kinderen vermoord, weerlooze boeren
L; in gevangenschap rnedegevoerd, gewonden afge-
T; maakt, niet verdedigde steden verwoest; kerken, r
Q j j historische monumenten, de beroemde bibliotheek I
der Universiteit van Leuven verbrand. Al deze
Q i Q? feitennzijn vastgesteld door onomstootbare bewijzen
{ die wij de eer zullen hebben aan de Regeering van j
Q I`we Majesteit te overhandigen. ri

i
¢ i l
W I _ _ _ ._ . .. an.?