HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 441.43 KB

TIFF (Deze pagina), 3.54 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

3
A J
1 »
12
‘ Servië zal geen antwoord hebben vooraleer het ulti-
I matum door Oostenrijk gezonden, verstreken is? "
Q Rusland zal zich eerst moeten verstaan met Frankrijk
en met een arglistig inzicht heeft het Kabinet van
\7eenen het oogenblik afgewacht om het onweer
r te doen losbarsten, waarop M. POINCARE en M.
T Vrvram vaarden tusschen Sint Petersburg en Stock-
` holm. Het is des te spijtiger, dat de Oostenrijk-
Hongaarsclie nota in zulke bedreigende bewoordingen
‘ is ingekleed, daar de Gezant van Rusland te 7Veenen,
volgens ik heb vernomen, onlangs verklaard had aan
1 Graaf BERCHTOLD, dat zijne Regeering de eischen
1 van Oostenrijk-]-Iongarije zou hebben gesteund bij
j het Kabinet PACHITCH, indien deze eischen gematigd
1 XVQICH.
jg Thans is eene nieuwe crisis uitgebroken, die aan
ij deze van 1909 herinnert, na de annexatie van Bosnië S
jg en Herzegowina. Al wat men verhopen mag, is, dat
deze zich niet op eene meer tragische wijze zal ont-
1; knoopen, ondanks de oorlogszuchtige verlangens
1 van den Oostenrijkschen generalen staf, welke
;1 misschien ook worden gedeeld door den staf van 1
Berlijn. De beste raad, welke aan Servië te geven
is, zou zijn de bemiddeling en de tusschenkomst der
Groote Mogendheden in te roepen.
jj Aanvaard, enz.
S (w. g.) BARON BEYENS.
I
s
11
:1
1 .