HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 139

JPEG (Deze pagina), 455.84 KB

TIFF (Deze pagina), 3.66 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

· iss
; NO. 78.
l De Minister des Konings aan .
li Davignon,Minister vanBui-
; tenlandsche Zaken. j
LONDEN, den lsten September 1914.
11 rz
.e j Mijnheer de Minister,
n ' `
Ik heb de eer U, onder dit omslag, den tekst te
doen toekomen van de rede van M. CARTON DE Z
jj VVIART, Minister van justitie, uitgesproken op de
ontvangst, die Zijne Majesteit de Koning van Enge-
q land zich heeft willen verwaardigen aan de Belgische
ïê Missie, die zich naar de Vereenigde Staten begeeft,
St j toe te staan.
Ut j Ik bied U, enz.
in .
*¤ 3 (vv. g.) Grarrar nn I,.>lr..xrNo.
ie 1
**1 j Bijlage van NO. 78.
T, i Sire,
2, I
‘¤ Toen België voor de keus gesteld werd zijne eer
*H · op te offeren of de gruwelen van den oorlog te aan-
S vaarden, heeft het niet geaarzeld. Het heeft zich
*6 verzet tegen den brutalen aanval eener Mogendheid,
I die zijne onzijdigheid gewaarborgd had.
L In dezen moeilijken toestand is de vastbesloten
D . en oogenblikkelijke tusschenkomst van het groote
ï» en machtige Engeland een onschatbare steu.n
geweest. _
g Door Z. M. den Koning der Belgen rnet eene bij-
Cl zondere missie belast voornden President der V er-
ts eenigde Staten, hebben wij het als onzen plicht .
beschouwd ons in de hoofdstad van het Britsche Rijk
even op te houden, ten einde aan Uwe Majesteit