HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 138

JPEG (Deze pagina), 502.10 KB

TIFF (Deze pagina), 3.66 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

.
E * 124
r
· . ä
, . ä
L . Zending eener officieele Missie naar de fi
jj Vereenigde Staten van Amerika. if
NO. 77. ig
M. Davignon, Minister van
BuitenlandscheZaken,aan de
Ministers des Konings in den J
v r e e m d e. (Telegram). ,
ANTVVERPEN, den 29sten Augustus 1914. ·
;€
Mijnheer de Minister, «
T1 De Regeering des Konings heeft besloten eene f
bijzondere missie naar 7Vashington te zenden, gelast ‘
aan President VVILSON den droevigen toestand bloot
jï J te leggen, waarin België zich thans bevindt en hem j
Q door duidelijke opgaven de berokkende schade en Q;
de wreedheden zonder naam, waaraan de Duitsche
ï troepen zich van af hunne intrede in België hebben T
jj ‘ schuldig gemaakt, voor oogen te stellen.
1; . Deze zending, die bestaat uit M. CARTON DE WIART,
4 Minister van Justitie, en de Heeren DE SADELEER, 1
XC l.­. HYMANS en YANDERVELDE, Staatsministers, zal geen j
_. g ander doel hebben en zal onder geene omstandigheden =
jg de kwestie te berde brengen eener bemiddeling -
[ il van het Cabinet van Vashington in den twist, die '
E thans Europa verdeelt. ï
lj De zending zal een oponthoud hebben te Londen, ik
en zal er vragen Koning GEORGES en Sir ED\'ARD i
jl GREY te mogen begroeten, die zij zal bedanken, i
1 om den steun door Engeland aan België verleend.
li Ik deel het doel dezer zending en hare samenstelling
. mede aan de Ministers van Frankrijk, Engeland.
i_ en Rusland, geaccrediteerd bij de Regeering des
, Konings. ‘
Ik bied U, enz.
(g. w.) DAvrGNoN.
. ïzi

[ ij .
1 i _,,,,... Wan. E