HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 134

JPEG (Deze pagina), 421.08 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

s ` ililii 5,
E iï. in
N wo 1
ll e materieele schade is aanzienlijk. Dit bombardement
111 is eene schending van artikel 26 der IVde Haagsche
H1, overeenkomst van 1907. @1
1 11 (W. g.) DAVIGNON. 1{1
P· E xii
1i ’ à- $1
1i ï 1.3
” · XO. 76. L1
‘ 1 . . .
1 M. Davignon, Minister van
1 Buitenlandsche Zaken, aan de
1f Vertegenwoordigers van Bui- 11
1 tenlandsche Mogendheden in
B e l g i
1 1 Q1
1 .-NTvvERP.1-EN, den Zósten Augustus 1914.
1 ( al Q
1 De Regeering des Konings heeft de eer ter kennis
1 te brengen der Legaties van Buitenlandsche Mogend- iv?
1 heden, de in de hierop volgende nota weergegeven 1
1 , il feiten, die van wege de Duitsche overheden sehen- 1
1 dingen zijn van artikel 26 der I''de Haagsche Conventie 1
1 1 van 1907.
1 11
1 <
1 Bijlagevan No. 76.
. 2 1
1 1 1 Parket van het Gerechtshof
.11 van lsten Aanleg.
L 1 .,1
*·` E VE
gg .-XNTWERPEN, den 25sten Augustus 1914.
1 ’· Mignheer de Procureur Generaal,
Er U
Ik heb de eer V verslag in te dienen betreffende de
1’ erge gebeurtenissen van dezen nacht.
1 . Vol ens de overeenstemmende etui enissen van 1
1 S g S
. , . den heer advocaat BAVCARNE, M. DE DUVE, wonende
.1 § 1 i
L 2 21 1 ·l·l
l ï r 1
1 A 1
‘ è .. ..... -r--..-..-_..--.--..