HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 133

JPEG (Deze pagina), 480.91 KB

TIFF (Deze pagina), 3.61 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

129
ïmmlg In plaats daarvan heeft het Duitsehe leger op ver- ;
’° l schillende plaatsen afgrijselijke misdaden begaan. ”
Oodiqê V tegen dewelke de Regeering des Konings bij de
mecäe ï Kerzerlijke Regeering verzet heeft aangeteekend door «
ajsbdá, l bemiddeling van het Spaansehe Gezantschap te j
[de als . Berlijn, steunende op de 1Ve Haagsche Overeenkomst
lj mm f van Den Haag van den 18den October 1907, die door 1
t WOP j Duitschland mede onderteekend is geworden. (
noch ; 'Ik heb de eer aan uwe Excellentie een afschrift van
` dit verzet te doen toekomen, haar verzoekende het 1
( wel te willen overmaken aan de Regeering der Ter- 1
UCK. ( eenigde Staten.
(w. g.) DAVIGNON. (
(zie No. 68). E
IV.
v a n ( ik
rr M. Bombardement door Zeppelins. *
r d e r
erik a. N9. 75.
a 1914.
M. Davignon, Minister van 1
Buitenlandsehe Zaken, aan (
' de Minister des Konings te
nbrief Parijs, Londen,St. Petersburg,
naand, DenHaag,RomeenVashington j
>ouwen Telegram) .
andere AN’1‘xvE1<PEN, den 25sten Augustus 1914.
In den nacht van den 24sten op 25sten is een
ëwmkt bestuurbare ballon, van het Zeppelintype, boven de
lc, des stad Antwerpen verschenen op eene kleine hoogte
,°Dujt_ en heeft achtereenvolgens acht bommen laten vallen,
êêrjozê van een hevige ontplofbarej kracht. Volgens het .
ZOOM; onderzoek van het parket zijn er 10 dooden, allen
t€U€H_ weerlooze burgers, waaronder 4 vrouwen, en·zijn er
.11 ;ijn_ e8 gewonden, waaronder verschillende doodelijk. De
M