HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 132

JPEG (Deze pagina), 491.75 KB

TIFF (Deze pagina), 3.61 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

1 " `11
E 1, i g 1
, 1
1 128
) 4
j `A de noodige maatregelen te treffen voor de bescherming 1
. der Duitsche gebouwen in België. 1
g i ~ Mag ik u verzoeken, Mijnheer de Minister, de noodige _
j voorschriften te doen toekomen aan de bevoegde
ï Q , overheden opdat de publieke gebouwen zooals de 1
Y TF _ banken en andere inrichtingen bekend staande als ‘
j behoorende aan Dnitsche anaatschappijen of aan
E Diutsche burgers, bijzonderlijk zonden bewaakt wor-
den, derwijze dat er geeneaanvallen gebeuren, noch
j) op personen, noch op bezittingen.
l [V i
1 (w. g.) B1<.»ir¤:n \’Hr’1‘r,oc1;. i
§ 21
J ê’ -1*--‘-‘ `
2 .1‘
M.
; 11
M. Uavignon, Minister van ,
i Buitenlandsche Zaken aan M. 1
1 Brand \'hitlock, Minister der
$ a Vereenigde Staten van Amerika.
Q AN’1‘vvE1<PEN, den 23isten Augustus 1914.
I T
j · Mijnheer de Minister.,
Ik heb de eer de ontvangst te melden van den brief
van Vwe Excellentie van den 18den dezer maand,
ix betreffende de bescherming der Duitsche gebouwen
' in België. ‘
De publieke gebouwen zooals banken en andere
inrichtingen, bekend staande als behoorende aan maat-
schappijen `en burgers vanNDu1tsche nationaliteit
g zijn van af het begin der vijandelijkheden bewaakt
li gg geworden zooals het behoort. De Regeering des
ë Q2 Konings zou gelukkig zijn te vernemen dat de Duit-
jj sche legers in België even nauwkeurig onze weerloze
11 landgenooten en hunne bezittingen ontzien zooals
j l 1 wij dat doen tegenover Duitsche bezittingen en tegen-
over Duitsche onderdanen die in België gebleven zijn.
1, I , l·
1 äv I
i w 1* ï
s i ,1: 1
2 1 ill ·
ii Q