HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 130

JPEG (Deze pagina), 513.81 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

1 =‘< ·
I . l 1 '
126
rr. 1 I
, A . . 2 t
ii Onwettnge mbeslagname van het Incasso 3
W van het agentschap, te Hasselt, van c
Q de Nationale Bank van België. Y
lj NO. 72. . F
W 1 a
M.Davignon,MinistervanBui­ it
l tenlandsche Zaken, aan den
Eg; Minister des Konings te Ma-
li d r i d (telegram).
l g tl
B1u‘ssEL, 12den Augustus 1914.
Ik verzoek u het volgende protest van den Beheer- h
raad der Nationale Bank van België aan den Minister
3 van Buitenlandsche Zaken te overhandigen met het
§ verzoek het zonder verwijl aan de Keizerlijke Duitsche
g, Regeering te doen toekomen:
Be Beheerraad der Nationale Bank van België,
1 heeft in zijne zitting van heden, 12den Augustus
1914, vernomen dat de Duitsche troe en zich meester
1 ‘·' ‘ P
,g gemaakt hebben van het incasso van het agentschap
tl ä te Hasselt, incasso dat de som van twee millioen
1 * ‘
1 g frank overtreft.
l ë De Beheerraad der Nationale Bank teekent heftig
s i
» 1 it ' verzet aan tegen dit mis<>#ri` J tegen het volkerenreclit,
Y, _ c _ c> Jl J _ _
l i 51 zooals dit bepaald is geworden door artikel 53, ahnea
i rl 1, der overeenkomst van den Haag van 1O October
L 1907, betreffende de wetten en ewoonten van den
1 . S
gt oorlog te land.
111* Het artikel luidt, als volgt:
4 ,,Het leger dat een grondgebied bezet houdt zal
il 1~ slechts kunnen in besla nemen de elden eno Jeisch-
xl 11 . g g ` I
ll @1 bare waarden, die aan den Staat zelf toebehooren,
.= de wapendepots, de vervoermiddelen, de magazijnen
Z eu voorraden, en over het algemeen, alle roerende goede- . Ch
K 1 At
,1 . ; 1
M `fê
till
i`= ? ll . .