HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 562.52 KB

TIFF (Deze pagina), 3.52 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

11
e Belgrado, overtreft, wat de vooruitzichten, waarover
r ` gesproken in mijn verslag van den lóden dezer
, maand, meest pessimist hadden kunnen inbeelden.
, Klaarblijkelijk ondergaan Graaf BERcHToLD en Graaf
Trszrx, de verantwoordelijke daders van deze ,,coup de
» théátre" den invloed van de militaire partij en van de
: Oostenrijk-Hongaarsche staf. Het gevolg van een
, dusdanig gebrek aan matigheid zal onvermijdelijk
, zijn, dat Servië de sympathieën zal terug winnen
l - van het grootste gedeelte der openbare opinie in
2 Europa, ondanks de afschuw veroorzaakt door
1 de moordaanslagen te Serajewo.
- Te Berlijn zelf, bij het lezen der liberale bladen,
heeft men den indruk, dat zij de Oostenrijkseh-
l Hongaarsche eischen overdreven vinden. ,,Oostenrijk-
, Hongarije, zegt vandaag de V o ssi s c he Z eit ung,
r zal de zware beschuldigingen, die zij tegen Servië en
e zijne Regeering uitbrengt, moeten rechtvaardigen door
1 het bekend maken van de uitslagen van het ge-
e rechtelijk onderzoek te Serajewo."
e voN jaoow en ZIMMERMANN hadden ons
t · verleden week verzekerd, dat zij de besluiten van het
t Kabinet te VVeenen niet kenden, noch wisten tot hoever
1 de eischcn zouden gaan. Hoe heden nog geloof aan
die onwetendheid schenken ? Het is weinig waar-
schijnlijk, dat de Oostenrijk-Hongaarsche staats-
lieden tot een dergelijken stap zouden hebben be-
sloten, tot den gevaarlijksten slag, die hun diplomatie
ooit tegen een der Balkanstaten heeft gewaagd,
zonder hun collega’s te Berlijn te hebben geraad-
6 pleegd, en zonder de toestemming van Keizer \’1LLE11
_ te hebben verkregen." De vrees en de afschuw, die
L hij heeft voor de koningsmoorden, leggen uit, hoe de
` Keizer de handen vrij heeft gelaten aan zijne bond-
genooten, ondanks het gevaar van het ontstaan
van een Europeesch conflict.
‘ Wat zal Servië doen, vroegen dezen ochtend de
H meesten mijner collega’s zich af P Zich tot Rusland
rl wenden, telegraphisch zijn steun inroepen? Maar