HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 129

JPEG (Deze pagina), 549.88 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

125
Ttmft Niet te strijden; 1
j Geene beleedigingen of bedreigingen te uiten;
’ Bu` Zich binnenshuis te houden en de vensters te sluiten,
·H C € opdat men niet zou kunnen zeggen, dat de burgers
Hberl, Q eene uitdagende houding hebben aangenomen; lp
ä aan- Indien de soldaten een huis bezetten of een afge- i
ëbben legen gehucht, om zich te verdedigen, deze plaatsen
S deu te ontruimen, opdat men niet zou kunnen zeggen j
3_ Zllu l van de burgers, dat zij geschoten hebben. ï
mg? Eene gewelddaad door een enkele burger bedreven. l
ëbbsn , zou eene misdaad zijn, die de wet met aanhouding i
1 den 1 straft en veroordeelt, want zij zou als voorwendsel
deze , kunnen genomen worden voor een bloedige weerwraak, ‘
uva? voor uitmoording eener onschuldige burgerlijke be-
?mt1` i volking, van vrouwen en kinderen.
later Eindelijk, eenigen tijd voor de inname van Ant-
wlên werven, den 30sten September 1914, toen het gedeelte
P de van het land, dat tot dan toe niet geschonden, Werd
ldëur t bedreigd scheen, richtte de Minister van Binnenland-
l sche Zaken nogmaals aan alle gemeenten eenen
3H€€‘ 1 omzendbrief in het Fransch, Vlaamsch en Duitsch,
¤· opdat niemand er onwetend zou van blijven en
van opdat de Duitsche overheid zelf er zich rekenschap
Ellçlër zou van geven, welke aanbevelingen door de Bel-
Fhlkê gische Regeering aan de gemeentelijke overheden
ham waren medegedeeld betreffende de houding door de
161611 burgerlijke bevolking aan te nemen.
*F‘Yd` Dat heeft niet belet, dat de Duitsclie dagbladen
uïfëï nog onlangs beweerd hebben, dat de burgerlijke
ëhllïs bevolking altijd en in heel Belgie (let op de stipte
d» m aanduiding dezer beschuldiging) de wapens gevoerd
ende heeft tegen de Duitsche soldaten, en dat sedert het
begin van den oorlog, de Belgische Regeering niets
gedaan heeft om dit te beletten.
aan
anne
er