HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 128

JPEG (Deze pagina), 578.16 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

""
1
124
Y 1 r
l ?
1 kwade trouw. Deze manier van handelen overtreft i
j g alle genieenheid. E
Q? Eene mededeeling der Duitsche Legatie te Bu- g
Y 1 carest, overgenomen in de I n d é p e n d a n c e { .,
V R o u in a i n e van 21 Augustus l914 (5 September), ï {
I j ij beschuldigt niet alleen de Belgische Regeering aan
` g de Belgische bevolking den raad gegeven te hebben { j
li weerstand te bieden en lang op hoorhand reeds den j j
g" opstand van de bevolking tegen den vijand, die zijn ·
;t jj grondgebied zou binnen dringen, te hebben inge-
j, richt, ,,n1aar in het bijzonder wapenzalen te hebben J
ingericht, waar elk geweer den naam droeg van den i I
jg burger, voor wien het bestemd was." Bewijst deze . g
bijzonderheid niet ten volle, dat de wapens, waarvan i »
er hier sprake is, de wapens zijn, die aan de parti- 1 -
culieren ontnomen waren geworden en die hun later ,
moeten teruggesehonken worden? In de arsenalen 4
f heeft men niet de gewoonte op voorhand op de jl ­
ïj wapens den naam van den soldaat aan te duiden, 1 ‘
H die ze zal moeten gebruiken .... j T
|j ä ` Door dergelijke tegenspraken, door dergelijke onge-
rijmdheden erkent men onloochenbaar de leugen. .
E il Terwijl op deze wijze de gemeenteoverheden van
! België, de voorschriften van de regeering opvolgende,
i de strengste maatregelen nam om de burgerlijke
g bevolking te beletten zich over te geven aan hare `
i ii ­ eerste instinctive beweging om door alle middelen
,· den machtigen en wreeden vijand, die hare haard-
steden bedreigde, tegen te houden, zorgde de Minister
van Binnenlandsche Zaken er voor, dat dagelijks
in de pers van alle partijen over heel het land, in
ïï groote letters en op eene goede plaats, de volgende
ä aanbevelingen werden gepubliceerd:
nl ä,
Aan de Burgers.
De Minister van Binnenlandsche Zaken geeft aan
jj de burgers den raad, indien de vijand zich in hunne
j - streek vertoont:
“ ! Jr
, * lr
Li F T
tij? ï