HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 127

JPEG (Deze pagina), 507.84 KB

TIFF (Deze pagina), 3.61 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

ä 123 A
» 0 f d T Stad BRUSSEL. ,
i d e- f
end. ïä Vuurwapens.
e nog
ipens De wetten van den oorlog v e r b i e d e n ,,
diger aan de burgerlijke bevolking W
rover deel te nemen aan de vijande- l
Juwd lij k h e d e n, en alle afwijkingen van dezen l
idien lj regel kunnende straffen na zich sleepen, heb- l
etten ` ben verschillende mijner medeburgers mij hun- l
jl nen wensch te kennen gegeven zich te ontdoen l
assen è van de vuurwapens, die zij bezitten.
uden g Deze wapenen kunnen afgele-
ibe- verd worden bij de commissari.s- i
»rden jj . sen van politie, waar men er een
dan I bewijs van zal ontvangen.
dood Y, Zij zullen in verzekerde bewaring weggelegd
land worden in het centraal arsenaal van Antwerpen l
zlijke r en zullen aan hunne bezitters teruggegeven ,
aden worden na het einde der vijandelijkheden. ,
deze J
wa- j De Burgemeester,
het ·
‘ be- I ADOLPHF MAX. .
jand
ieer- Overal hebben de gemeentelijke overheden dezelfde
ïrde- maatregelen getroffen, hetzij door proclamaties aan
liet volk gericht, of beter nog door voorschriften,
de inlevering der wapens eischende, in de wapenzalen
stad van de gemeentehuizen of van de bureelen van
vijfel politie.
lezer Een der eerste maatregelen, die de Duitsclrers
ligd, getroffen hebben, in de bezette gebieden, bestond
ister er ten andere enkel in dezelfde voorschriften te
herhalen en met de doodstraf te dreigen.
enen En nochtans wordt deze maatregel van uiterste
il en voorzichtigheid, die weerlooze slachtoffers aan de
ge- razernij van den overweldiger heeft overgeleverd,
tegen ons aangewend met eene in het oog springende
j .