HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 126

JPEG (Deze pagina), 569.91 KB

TIFF (Deze pagina), 3.61 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

g 122
willigers corp sen aan een hoofd
gehoorzamend en en een duide~
lijk herkenningsteeken dragend. li
- Indien de bevolking van eene streek die nog
M jl niet door den vijand bezet is geweest de wapens
ii ik opneemt bij het naderen van den overweldiger
zonder den tijd gehad te hebben zich tegenover
; het leger in orde te stellen zal zij beschouwd
{ worden als deelnemende aan den strijd indien
zij openlijk de wapens draagt en de wetten jg
j ix van den oorlog nakomt.
De eenlingen die tot geen enkele dezer klassen gi
ë ii behooren en die vijandelijke daden zouden
bedrijven zouden niet als strijdvoerenden be-
T schouwd worden. Indien zij gegrepen worden l,
f zullen zij strenger behandeld worden dan Z
L krijgsgevangenen en kunnen zij zelfs ter dood
veroordeeld worden. De bewoners van het land Q
zullen dus onvoorwaardelijk alle vijandelijke *
lj j daden moeten vermijden en vooral die daden i
§ die zelfs aan de soldaten verboden zijn; deze
3 daden zijn namelijk: vergift of vergiftige wa-
lg pens gebruiken, verraderlijk personen tot het E
jl f leger of tot de natie van den overweldiger be·
hoorende te wonden of te dooden, een vijand
li te dooden of te wonden die de wapens neer-
. gelegd heeft en zich niet meer kunnende verde-
{i digen, zich zelf overgegeven heeft.
{
De Duitsche overheden die het eerst in de stad
jj Luik binnen getreden zijn hebben zonder twijfel
gi fi aanplakbrieven gelezen door den burgemeester dezer
H stad, M. KLEYER, den 5 den Augustus uitgevaardigd,
gj ­en welke woordelijk den omzendbrief van den minister i
ll ä van Binnenlandsclie Zaken weergeven.
gj Hier volgt nog, als voorbeeld, de tekst van.eenen
ig E aanplakbrief voorkomende op de muren der stad en
ïloï dien Burgemeester van Brussel, M. Max ge-
_ 1 ee en .
, B