HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 125

JPEG (Deze pagina), 588.08 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

121 *
and jj omtrent zelfs niet meer te verdedigen, maar daar
rn e n $1 het zich rekenschap geeft, dat er zekere menschelijke
V1; te ii wetten zijn, die niet kunnen geschonden worden, _
ogen- zonder dat de heele wereld hierover verontwaardigd
mhh- 1 is, neemt het zijne toevlucht eens te meer tot den laster ,
d e n Zonder de minste juiste vaststelling, zonder het
1 H d- minste bewijs, beweert het, dat alle moorden, plunde­ T
1V 6 I ringen, alle brandstichtingen door zijne soldaten =
gvgh- gepleegd, gerechtvaardigd zijn door het deelnemen E
bike]- der Belgische bevolking aan vijandelijke daden. i
urge- En om een zoo algemeen feit zonder bewijzen
hisch ingang te doen vinden, beweert Duitschland, dat
ïrpen zijne vijanden een systeem van volksverdediging
{QIQH J hadden ingericht en verwijt het heel eenvoudig ,
ig dg aan de Belgische regeering, de burgerlijkebevolking
zvaar gewapend te hebben en tot den strijd te hebben
; aangezet. Deze gemakkelijke bewering zou, indien
neuy, Zij bij oppervlakkige geesten ingang kon vinden,
,pd9_1; de beschuldigers van alle bewijs verschoonen ; het is ,
me- T echter voldoende daar tegenover de feiten te stellen.
j Den 4en Augustus, toen de oorlog aan ons verklaard
{ werd en de vijand ons grondgebied reeds betreden
che.; l had, zond de Minister van Binnenlandsche Zaken,
‘ M. BERRYER, aan de 2600 gemeenten van het land
1 eenen uitvoerigen omzendbriel betrefïende de plichten
van de overheid en de houding van de burgerlijke
1 bevolking.
[sche l Hier volgt daarvan een uittreksel:
bben a
(Om- lf Volgens de wetten van den oorlog zijn vijan-
tg delijke daden, het is te zeggen de weerstand
VOO; en de aanval door middel van wapens, het
is te M gebruik van wapens tegen afzonderlijke vijande-
GIIQH) $1 lijke soldaten, de rechtreekschen tusschenkomst
van lj in de veldslagen of schermutselingen nooit
had toegelaten aan diegenen die geen
k_ l deel uitmaken vanhetleger of j
door j van de burgerwacht, of van de
hier- h volgens de wet gevormde vrij-
I
I