HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 124

JPEG (Deze pagina), 513.32 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

t s ~ l
120
s I, r
r 1 E
ding aan te nemen, die het land Z
in ïmoeilijkheden zou kunnen
j’§ brengen met een zijner buren; te
j, dien einde moeten de burgemeesters oogen- i
r ‘ bl1kkel1jk,bevelen geven om alle samenschol1n­ l_
genteverbieden die voor doelzouden
,2, hebben vriendschap of vijand- eg r
[jj schap te betoonen tegenover
‘2§ het een of anderland. Het is even- j J
i eeens noodig, dat als toepassing op artikel- l
Q 97 der gemeentewet, het college van burge­
meester en schepenen elk cinematographisch Y
{Q schouwspel verbiede, dat militaire onderwerpen ï
g voorstelt, van nature de driften aan te wakkeren
, of gevoelen op te wekken in het volk, die de
j openbare veiligheid zouden kunnen in gevaar
brengen. §
ç \’ees zoo goed, Mijnheer de Gouverneur,
i oogenblikkelijk maatregelen te treffen, opdat
j deze voorschriften zonder verwijl zouden toe-
g gepast worden.
• Y 1
{ De Minister van Binnïenlandsche
Zaken,
PAUL Bnienïniz.
L 2
{ Deze oproep van den Minister van Binnenlandsche .;
; Zaken werd opgevolgd. De burgemeesters hebben ri
iä zich gehaast de maatregelen te treffen, overeenkom- jl
stig 1net deze voorschriften.
" ` Op Zondag, den 2en Augustus, eenige uren voor
1, T het ultimatum, deed de Procureur des Konings te
A? Brussel het dagblad ,,Le Petit Bleu" in beslag nemen,
; ij op bevel van M. CARTON DE VIART, Minister van
justitie, omdat het openlijk de partij gekozen had ‘
lg van een der oorlogvoerenden, namelijk Frankrijk. A
l_ j_ Al de wetten betreffende den oorlog werden door f
j Duitschland geschonden. Het zoekt zich zelf hier- r
in ä
xt ä çlv;
u g jl _ . l .