HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 123

JPEG (Deze pagina), 549.22 KB

TIFF (Deze pagina), 3.63 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

119 ‘ 1
C1] had j Bijlage van N". 71.
w e e r {j
V 0 0 ï ij N OTA.
aanva
lat hij Om hunne misdaden in België te rechtvaardigen
1amd en hunne overrompeling eener natie, klaarblijkelijk
als de zoo vredesgezind als België, te verontschuldigen
_ in de oogen van de beschaafde weredl, trachten de
ers dit Duitschers nu op alle mogelijke manieren in den
1 vreemde de lasterlijkste legenden over ons land te
1 voor 1 verspreiden. ‘
Jeziet, N a onze onzijdigheid met het meest onbeschaamde
Vanaf , cynisme te hebben geschonden, tracht Duitschland 1
ïzocht 1 nu in de Geschiedenis de legende ingang te doen 1
l vinden, als zou ons land reeds voor den oorlog partij
çustus 1 hebben gekozen tegen Duitschland.
t. Zij i Heel de geschiedenis van onze diplomatie is daar, 1
:aten, 1 om deze valsche beschuldigingen aan de kaak te
orden stellen. 1
oners 1 Het is niet overbodig er eens te meer aan te her-
üg '€€ y inneren, Met welke zorg onze Regeering tot op den 1
1 en dag voor den oorlog heeft gewaakt voor het behoud
1land 1 harer onzijdigheid, en dat nog op h e t o o g e n b 1 i k
haar j z e lf als eene der Mogendheden, die hare onzijdig-
_ 1 .heid had gewaarborgd, zich voorbereidde deze
h1€§ï· T te schenden.
shrift Op Zaterdag den lsten Augustus 1914, zond M.
1den, BERRYER, Minister van Binnenlandsche Zaken, een
be- Q telegram aan de Gouverneurs der Provinciën, in dezer
over voege:
‘g€1’1· 1
eden g Te midden der op til zijnde gebeurtenissen,
cunt is België bereid zijne onzijdigheid te ver­
heer dedigen; deze moet geëerbiedigd worden, maar
1 de natie heeft als plicht te dien einde alle maat-
elen regelen te treffen, die de omstandigheden ver
eischen. Het is noodig, dat de bevolking hare
krachten pare aan die der Regeering, e c h t e r
J- vermijdende daardoor eene hou-
1