HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 122

JPEG (Deze pagina), 577.18 KB

TIFF (Deze pagina), 3.63 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

1 118
3 grondgebied binnen drong, ingericht. Zij had
f jl wapenplaatsen opgericht, w a a r e 1 k g e w e e r jj
dennaamdroegvandenburger,voor
{ wien het bestemd was .... Deze aanval
._ (te Leuven) was des te meer onwaardig, omdat hij j
j )· klaarblijkend op voorhand beraamd «
j was en dat hij plaats had terzelfdertijd als de :
j uitval uit Antwerpen . . ." E i
j Nog niet lang geleden heeft de Duitsche pers dit I
.,j thema hervat. { ~
j Hoewel deze beweringen geen steek houden voor ~
· elke persoon, die ze met een onpartijdig oog beziet,
gf ° mogen zij niet zonder antwoord blijven. Vanaf Q <
j 28 Aug. heb ik de Spaansche regeering verzocht 1
.1 2 daartegen te Berlijn protest aan te teekenen. L ~
1 Ik heb U een afschrift gezonden op 21 Augustus P l
j van de nota aan de Duitsche regeering gericht. Zij
1 liet zich uit over de omzendbrieven en plakkaten, . <
Q die in alle gemeenten van België aangeplakt geworden s
1 zijn in het begin der vijandelijkheden, om de bewoners 1
3 van alle gewelddaden tegenover den vijand terug te i
{ houden. De reproductie dezer omzendbrieven en j <
· j plakkaten van ons Departement van Binnenland ‘ ]
; 1 en van onze gemeentebesturen zou nu nog haar 5 1
g ä nut kunnen hebben in verschillende landen. i .l
f De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft hier- ï ‘
5 over de nota verspreid, die ik u ook hierbij in afschrift
Q laat toekomen. Gij zult er de ·gronden in vinden, 1 C
l I waarvan gij u kunt bedienen om de Duitsche be- j ‘
, schuldigingen te logenstraffen. Ik laat aan U over { ·
CQ D te oordeelen over de opportuniteit dezer logen-
41 stralfingen. Gij zult, volgens de omstandigheden E
N . oordeelen, welk nut gij uit de inlichtingen kunt
jj. trekken, die bevat zijn in de nota die Mijnheer
* , BERRYER mij heeft doen toekomen.
ï Ik zou u dankbaar zijn mij te willen niededeelen
ï A wat gij nuttig hebt geoordeeld te doen.
j § Ik bied u, enz.
1 § (get.) Davroxox. 1

1 jl