HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 121

JPEG (Deze pagina), 524.64 KB

TIFF (Deze pagina), 3.62 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

5 117
boven N3- 71-
oeten _
M. l)3.V1gI”l·Ol1, Minister van 1
;meh Buitenlandsche Zaken, aan
ge eh alle hoofden van zendingenin 1
het buitenland. 1
11 ve-
ïisébhê LE HAVRE, 30 December 1914.
boten ’ 1
[idem, Mijnheer de Minister,
De lluitsche overheden hebben verschillende malen
ï de Belgische burgerlijke bevolking beschuldigd, overal,
1 op stelsel.1natige en weerzinwekkende wijze, den ge- ‘ 1
i wapenden weerstand te hebben ingericht, tegen de
1 militaire verrichtingen van de Duitsche legerscharen
e te j in België.
hi S- De onderzoekingscommissie heeft, in verschillende 1
;eh_ harer verslagen deze legende, die de Duitschers in
den vreemde hebben verspreid om hunne misdaden
j4_ goed te praten, te schande gemaakt. Maar de Duitsche
Q regeering is verder gegaan. Zij heeft durven vol-
j houden, dat de Belgische regeering zelf dezen weerstand s
der burgerlijke bevolking had ingericht.
lweh ? De Keizer van Duitschland heeft het verklaard,
1 heb Vrbi et Orbi, in zijn telegram aan president Vilson:
hgeh I ,,Zij (de geallieerden) hebben niet alleen gebruik
KO- Q gemaakt van de afgrijselijke wapens, dum-dum
{lijke kogels), maar de Belgische regeering heeft openlijk
` gansch de burgerlijke bevolking opgehitst, die zich
eehe lang op voorhand tot den strijd had bereid en aan
deze 1 welken zelfs de vrouwen en de geestelijken deelnamen/’
Jezie { Dan, zijn de bijzonderheden opgegeven. De Duitsche
geeh- legatie te Boekarest heeft in de maand Augustus
‘i eene mededeeling verspreid in de pers, betreffende
jj de verwoesting van Leuven, in de volgende bewoor-
R_ i dingen: `
j ,,DeBelgischeregeeringliadsedert
1 l a n g d e n o p s t a n d tegen den vijand, die haar

1>’
1