HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 120

JPEG (Deze pagina), 454.82 KB

TIFF (Deze pagina), 3.62 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

j
C ` l
116 3%
, j 1*
‘ i Een grijsaard der gemeente werd den arm van boven i
, « tot onder in drie deelen gesneden, daarna met de voeten gj
[ opgehangen en levend verbrand. `AQ
Bij verschillende personen van Orsmael heeft men
i , de geslaehtsdeelen weggenomen, jonge meisjes en
in , kinderen werden verkracht.
° 1 Een gewond karabinier-cyclist, die gevangen ge-
. j nomen was, werd opgehangen, en de Belgische C
i ‘ soldaat, die hem verzorgde, werd neergeschoten gl
ï , j tegen een telegraafpaal langs de baan van St. Truiden.
E i à_ 1 ‘
S .§ <
1 i va 1 ,
. 1 j ­
i De Minister des Konings te j J
MadridaanM.Davignon,Minis-
ä tervanBnite­nlandscheZaken. 1
j 1
MADRID, 6 October 1914. j 2
.1 l 1 ;
1 Mijnheer de Minister,
· 1 l
Ik heb niet nagelaten de voorschriften in uwen E _
g brief van 18 Augustus vervat, na te komen en heb
ik den Minister van State verzocht ter kennis te brengen ; »
van de Duitsche regeering, dat de regeering des Ko- j E
i f nings protest aanteekent tegen de onmenschelijke l
L handelingen der Duitsehe legerscharen. 1 E
i " ZE. heeft nie zoo pas laten weten, dat de Spaansche l
gezant te Berlijn hem heeft medegedeeld, dat hij deze j `
I ï niededeeling oogenblikkelijk nadat ze in zijn bezit ï
Z' * was, heeft overhandigd aan den Minister van Buiten- l
i . l landsche Zaken van Duitschland. Q ‘
§ Ik bid ii, enz. §, ‘
ll s (g.) Banox Gnnxrnn. ‘ ‘
H T i
.1 2
12 j
. r.rr o
‘ ¥ 51 B