HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 119

JPEG (Deze pagina), 595.69 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

1 1
9 115
zmbare De anderen werden tusschen de paarden geplaatst
_ _ en medegevoerd naar het veld onder de voortdurende
usticie gj bedreiging dat zij zouden neergeschoten worden.
nsvolle )1 Zij werden ten slotte losgelaten onder de bedreiging
geven dat het dorp gansch zou verwoest worden indien een 1
et Op- hunner des nachts zijn huis verliet. 1
achten lj 2. In den nacht van Maandag 1O Augustus op
Dinsdag 11 Augustus, zijn de Ulhanen in grooten 1
zetten getale Velm binnengetreden. De bewoners sliepen. 1
armen ) De Duitschers, zonder de minste aanleiding, schoten
>d. De g in het huis van M. DEGL1MME·GEVPtR<, drongen
rurgers er daarna binnen, de meubels stuk slaande en het
S'€;_ _d€ geld stelende. ”
>ff1e1er 1 Zij staken de schuur in brand; de oogst, de land-
n den ) bouwwerktnigen; zes ossen en het hoenderhof werden
_Dl11t· g verbrand. Zij voerden de vrouw weg, half naakt,
erzoek tot op een halve mijl afstand van hare woning, lieten
n stel- ze los, en schoten dan naar haar zonder haar te
smeau treffen. Zij brachten den man weg in eene andere
zdacht richting, schoten op hem en drie kogels troffen hem.
r der Hij is stervende.
astaan 1 Dezelfde uhlanen hebben eveneens het huis van
»or de 1 den barreelwachter vernield en verbrand.
3) De Duitsche troepen hebben in het agentschap
andag 1 van de Nationale Bank te Luik voor 400.000 frank
êêïmg ongeteekende briefjes van 5 frank in beslag genomen,
;over- die enkel mochten geteekend worden op bevel van
g het bestuur der bank te Brussel. De handteekening
EI van bevond zich bij den drukker. De Duitsche overheid
Z€ï1· heeft bevel gegeven deze briefjes te doen stempelen
van en gebruikt ze nu.
3P€HS 4) Men schrijft uit Haekendevez, op 14 Augustus
·'C DHS 1 1914, aan den commandant van de eerste leger-
afdeeling te Cumptich:
*€P€¤· 1 Inlichtingbulletijn betreffende het gedrag der Duit-
Oïdêü 1 4che cavalerie te Orsmael en Neerhespen, den 10,
yracht 1 11, en 12 Augustus:
lh€d€] 1) Feiten, vastgesteld door den pachter IFP
H· DIERICKX, van Neerhespen.