HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 118

JPEG (Deze pagina), 610.15 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

i· ; ik
114 f
jj ‘ verwoest geweest en in de dorpen zijn onnoembare i
i daden gepleegd. .
if ` Een Comiteit door het Departement van Iusticie Q
ij L 7 samengesteld, heeft deze gruwelen met gewetensvolle g
jj` j onpartijdigheid bijeengebracht. Als voorbeeld, geven j .
wij enkele feiten die den geestestoestand en het op- j Q
treden van verschillende Duitsche troepenmachten Q
· kenmerken: fj Q
i 1. Eene afdeeling Uhlanen die Linsmeau bezetten j 2
werd door eenige infanteristen en twee gendarmen Q
Q g aangevallen. Een Duitsche officier werd gedood. De j j
Q Duitsche soldaten meenden dat zij door burgers { 4
§ waren aangevallen. Dit is volkomen onjuist; de j
Q Belgische officieren wisten dat de Duitsche officier i
H i door hun mannen gedood was en zij hadden den l 1
;, burgemeester van Linsmeau bevel gegeven den Duit- «
sehen 'officier ter aarde te bestellen. Het onderzoek 1
was vooral op dit punt gericht. Het heeft ten stel- ;
i ` ligste vastgesteld dat de inwoners van Linsmeau 1
I j er in de verste verte niet aan hebben gedacht I
vijandelijkheden te plegen. De burgemeester der Q 1
ï gemeente heeft zelf verschillende malen ingestaan
jl bij den commandant der Duitsche troepen voor de 5
juistheid dezer bewering.
@2 Het was te vergeefs. In den avond van Maandag j X
IO Augustus, werd het dorp door een groote afdeeling C
[f Uhlanen., gevolgd van artillerie en mitrailleurs over- 5
rompeld. g 1
Zij verwoestten en verbrandden door middel van k
jj kanonschoten twee hoeven en zes of zeven huizen. 15
Zij verplichtten alle mannelijke bewoners van f E
Q! het dorp uit hunne huizen te komen en hunne wapens
jj in te leveren. Zij vonden geen enkel wapen dat pas 1
afgeschoten was. _;
jjl Nochtans verdeelden zij de mannen in drie groepen. ·
De mannen van een dezer groepen werden met koorden s
gebonden. Elf der boeren werden in eene gracht 1
j‘ geplaatst waar men ze gevonden heeft met den schedel
1 door kolfslagen verbrijzeld. Allen zijn bezweken. gj]
è- > Qi
Q jl ..