HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 117

JPEG (Deze pagina), 545.86 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

113 f
äêäeueêïl Bijlage van No. 69. ·
V ‘ E
behande- Y
de Over- Bom-
e wetten
{lt heeft? België dat den vrede wilde, is door Duitschland _ ij
aan de genoodzaakt geworden de wapenen op te nemen ik
ach van E en een gerechtigde tegenweer te stellen tegen een
Shoeft te aanval die door niets gerechtvaardigd wordt en ii
e militie · tegenstrijdig is met de plechtige verbintenissen der
leem dl/E ? tractaten. g
4 Het stelt er prijs op den strijd op loyale wijze te 1
voeren en al de wetten en gebruiken van den oorlog q
[GNON , in acht te nemen. '
1 Van het oogenblik af dat de Duitsche legerscliaren .
opähaar grondgebied gekomen zijn heeft de Belgische W
Regeering in alle gemeenten doen aanplakken en in j
s alle dagbladen doen afkondigen de maatregelen die vg
aan niet-strijders verbieden als strijdend·op te treden 11
I V e H , tegen de legers die het land overweldigen.
een De inlichtingen waarop de Duitsche Regeering
I d e S thans meent te mogen steunen om te beweren, dat
1 ·de Belgische bevolking aan het volkenrecht heeft
afbreuk gedaan en niet hoeft te worden gespaard,
1914 .zijn stellig verkeerd.
De regeering teekent met alle kracht protest aan
, tegen de beweringen en tegen de weerzinwekkende
_ j bedreigingen van weerwraak.
mg. van Indien een of ander feit, strijdig niet de oorlogswetten i
en I? te later zou worden vastgesteld, zou men rekening ‘
’Ke1Zer` moeten honden, om het naar waarde te schatten,
* verzet, met de gerechtigde opwinding te-weeggebracht door 1
kee j de gruwelen van de Duitsclie soldaten onder de j
1 Belgische bevolking, die in den grond eerlijk is, maar 1
GNON· l beslist hare rechten verdedigd en vast staat in haar
eerbied voor de nienschelijkheid. .3
De lijst der gruwelen, waarmede wij reeds een begin 1
j hebben gemaakt, zou heel lang zijn indien we ze thans
I ter kennis moesten brengen. Gansche gewesten zijn 1.
I.
E li