HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 116

JPEG (Deze pagina), 430.53 KB

TIFF (Deze pagina), 3.59 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

ij ï.
112
woners, van achter verschansingen Duitsche genees- {
. heeren neergeschoten hebben, die gewonden ver- ä,
V zorgden en aan deze gewonden wreede behande- 1
1 lingen doen ondergaan. België, dat mede de Over- (
ii eenkomst van Den Haag, betreffende de wetten
§,ï ­ _ en gewoonten van den oorlog, onderteekent heeft,
( i komtdeze zorgvuldig na. De Regeering heeft aan de j
Q burgerlijke bevolking herinnerd, dat zij zich van 'f
j alle gebruik harer wapenen tegen de indringers hoeft te 1
( weerhouden, en dat alleen het leger en de militie 9
.4 die aan de vastgestelde voorwaarden voldoen, dit g
­ recht en dezen plicht hebben. (
(wg.) DAVIGNON. f
L. -· (
ik 69. (
1 M. Davignon, Minister van1
Buitenlandsche Zaken, aan
Baron Grenier, Minister des
; Konings te Madrid. .
ANTWERPEN, den 18den Augustus 1914.
Mijnheer de Baron,
i 'Wees zoo goed de welwillende bemiddeling vani
den Heer Minister van Buitenlandshce Zaken in te
roepen en hem te verzoeken ter kennis van de Keizer- 1
lijke Duitsche Regeering het hiervolgende verzet 1
1 1 van de Regeering des Konings bekend te maken.
ïl
(wg.) DAVIGNON.
Ei i
' I
ï .
1 é
Yi a V al