HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 113

JPEG (Deze pagina), 514.67 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

l 109
voor mijni ,,A request of,·German Government and on under- ,
telegram standing that the department is merely acting as
stuurd. lia medium of communication and has no comments .1
Constan- $1 whatsoever to make, you may bring to attention €’
ezant der of Foreign Office the fact that on August 22nd German )
zen enkel Government addressed a note to American Ambas- f
unne be- 1) sador Berlin referring to article 11 of the Congo `Q
te dezer act February 26th 1885 relating to neutralization
racht en of colonies lying within the conventional free trade t
1 zone. The note points out that chapter three of this 1
chillende act deals with neutrality and that Germany is willing 1
1ls gijze­ j to agree to such neutralization." Eg
kunnen I avail myself, etc. · E
nie goed (wg.) BRAND Wnrrrocx. y
h ) (Zie vertaling NO. 54). · ,
et er- ‘
xals äen ·-·-t i
Gezant- 1
rewaking N". 67. i
2 A1neri­ "
1 M. Davignon, Minister van 1
Buitenlandsche Zaken, aan
HEITR. 1 M. Brand Vhitlook, Minister
der Vereenigde Staten van .
. A m e r i k a.
1 LE HAVRE, den 5den December 1914.
n i g d e 1 A
1 n M, Mijnheer de Minister, 1
B u i- ä
Ik heb de eer aan Uwe Excellentie de ontvangst
te melden van den brief van 16 November, betrek-
1914 king hebbende op de onzijdigverklaring van het _
conventionneele (`ongo-bekken door Duitschland opge-
, worpen. I-lvt voorstel van de Luitsche Regeering, ï
dat van den 22sten Augustus dagteekende, werd j
om my den 25sten September door den Generalen Consul 2
o Your ë der Vereenigde Staten te Antwerpen bekend gemaakt.
Uwe Excellentie heeft door de lezing van het , .
i
`