HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 112

JPEG (Deze pagina), 509.08 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

S
108 i
. { (
S grootste inschikkelijkheid geholpen hebben voor mijnj
H . inscheping. Van uit Dedeagatch heb ik per telegram l S
l ‘ aan M. RADOSLAVOFF mijne bedankingen gestuurd.
j De Fransche en Engelsche onderdanen te Constan- jjw
jj tinopel, wier bescherming eveneens aan den Gezant der jj C
*i Vereenigde Staten zijn toevertrouwd, spreken enkel ?](
{ j lof over de energieke wijze, waarop hij hunne be- nl S
. langen in handen genomen heeft. Hij heeft te dezer 1
j ‘ gelegenheid reeds blijken van groote wilskracht en <
ä Z beslistheid gegeven. _
j , Het is eveneens aan hem te danken, dat verschillende 3 4
! T Engelsche onderdanen, die ENVER PACHA als gijze­ j 1
j _ laars wou terughouden, het land hebben kunnen
3, verlaten. Ik ben dus zeker, dat onze Kolonie goed
{. 9 zal beschermd worden. j
‘ Het Hotel der Legatie is gesloten, maar het per-
soneel der kl1avass heb ik daar gelaten, zooals men
i, het eveneens gedaan heeft in de andere Gezant­
schappen en Legaties. Dit is noodig voor de bewaking
sl. van het gebouw en van hetgeen dit bevat. De A1neri­
kaansche vlag is er op uitgestoken.
Ik bied U, enz.
ej Q (w. g.) BARoN MoNcHErrR. I

1; .
NO. 66. 5
De Minister der Vereenigdej
Staten van Amerika aan M.
Davignon, Minister van Bui­§
tenlandsche Zaken.
lin á
BRUSSELS, November 16, l9l4‘
Mr. Minister,
l I am in receipt of the following telegram from my
aëï Government which I am directed to bring to Your §
Excellency’s knowledge: