HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 111

JPEG (Deze pagina), 612.56 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

ä 107 .
{ .
E. M. mijn personeel en de beroepsagenten van den _
ne pas- j Belgischen dienst der consulaten. l
xhe be- Aanstonds na de ontvangst uwer mededeeling, _
erming. ä 1nij bekend gemaakt door bemiddeling van M. VAN
YPERSELE DE STRIHOU, heb ik mij naar den gezant ;
:ce1len­ ii der V ereenigde Staten begeven, ten einde tezamen
ab hem ïj de noodige maatregelen te treffen voor de bescherming
ran de der Belgen, die in Turkije verblijven. ‘ 51
p1oma­ j Zijnen raad opvolgende, deed ik aan de Porte E
ien de j telefoneeren om te vragen of de Groot Vizier mij 1
kon ontvangen. Daar men mij antwoordde, dat 1
. heeft { zijne Hoogheid in raad vergaderd was, liet ik hem S
ten te denzelfden avond, naar zijne verblijfplaats aan den i
Q Bosporus eenen brief dragen, de reden behelzende, I
Turkije 1 waarom ik mijne paspoorten vroeg en aan de Porte 1
enigde mededeelende dat ik met mijn personeel Constanti- +
j nopel verlatende, aan de Heeren Baron HUBSCH j
1 en MARGHETICH, voorloopig geattacheerden bij de F
CON. { Amerikaansche Ambassade, de zorg overliet den i
Heer MORGENTHAN bij te staan in het beschermen g
mijner landgenooten en dezer belangen.
De paspoorten werden mij vier en twintig uur 2
§ later overhandigd, onder omslag der verheven Porte,
’ zonder dat er een brief bij was. + »
s te . Ik heb Constantinopel verlaten op Dinsdag 10 *
D a- 3 November, te 7 uur ’s morgens. De Amerikaansche ?
t en- Gezant had mij zijn automobiel gestuurd en had er
aan gehouden, niettegenstaande het in den vroegen *
morgen was, mij vaarwel te komen zeggen aan het L
914. g station. De Groot Vizier had het Hoofd van het 1
Cabinet gezonden, om mij te groeten bij het vertrek
van den trein.
Mijn collega van de Bulgaarsche lagatie had zijne
r van § Regeering verwittigd, dat mijne reis over Bulgaarsch G
ollega grondgebied gaan zou, en de Onder-Prefekt kwam
daar mij aan het grensstation begroeten in naam van T
teerd, M. RADOSLAVOFF. 3
bevel ; Te Dedeagatch werd ik eveneens opgewacht op
1 met hooger bevel door de overheden, die mij met de y
i