HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 110

JPEG (Deze pagina), 488.19 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

£« -ï
j 106
E rler gebeurtenissen, in geplaatst was, nam Z. E. M. r
NOUSRET SADOULLHA BEY het initiatief zijne pas- j I
ë poorten te vragen en de zorg van de Turksche be-
’j L langen in België toe te vertrouwen aan de bescherming · 1
g van den Minister van Nederland.
lj i In dato van óden November heb ik zijne Excellen­ C
· `tie de gevraagde paspoorten overhandigd en heb hem Q
jg tevens doen opmerken dat in de opvatting van de C
Regeering des Konings het afbreken der diploma- j
nl ï tieke betrekkingen den oorlogstoestand tusschen de j T
T beide landen niet met zich bracht. I
jj , De Minister des Konings te Constantinopel heeft 2
jl ; ·op zijn beurt bevel gekregen zijn paspoorten te <
l vragen en Turkije te verlaten. J
f De bescherming der Belgische belangen in Turkije 1
W ` is toevertrouwd aan den ambassadeur der Vereenigde 1
, Staten van Amerika. j 1
Ik bied U enz. ,1 <
(wg.) DAvroNoN. á
«~ Q g
ll mv 1
=w 1 g
es. j 1
ll : i J
De Minister des Konings te _
Constantinopel aan M. Da- -
vignon, Minister van Buiten- g'
landsche Zaken. ·
1 il I
MILAAN, den 16den October 1914. ¢
Vïl ‘
Yu] Mijnheer de Minister, `
l
hij Zaterdag, den 7den dezer maand, om 4 uur van
'ïjj den namiddag, heb ik het telegram van mijnen collega 5
{I te Bucarest ontvangen, mij mededeelende, dat, daar J j
§ de minister van Turkije in België geaccrediteerd, l -
zijne paspoorten gevraagd heeft, gij mij het bevel _
geeft hetzelfde te doen en Turkije te verlaten met ·
ll l l'