HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 564.07 KB

TIFF (Deze pagina), 3.50 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

9
,,'vVij zouden zedelijk worden gesteund door Duitsch-
land, zegt zij, Engeland en Frankrijk zullen aan
het vraagstuk geen belang blijven hechten en Rusland,
ver van er tusschen te komen, zal integendeel. aan .
Servië aanraden ons volledige voldoening te schenken."
Deze redeneering draagt natuurlijk den indruk van
een te verregaand optimisme.
Ik kan maar geen enkel oogenblik aannemen,
dat de Servische regeering en het verlichte gedeelte
van het land zich eenig verwijt hebben te doen wat
betreft de moord op den Aartshertog F RANS FERDI-
NAND en zijne echtgenoote, zooals vele personen
het hier beweerden. `Wel integendeel, ik ben er van
overtuigd, dat dit ongelukkig voorval in Servië
een pijnlijke indruk zal hebben verwekt, vermits
men er thans zeer op uit was goede betrekkingen
met Oostenrijk-Hongarije te onderhouden.
De Gezant van Rusland te Veenen, die vandaag
in verlof gaat, maar zich bereid verklaart zijn post
bij het minste alarm te hervatten, verklaart, dat de
Regeering van den Tsaar de raadgevers van den
Koning PETER zal uitnoodigen alle vragen in te
willigen, die hem in beleefde bewoordingen zullen
worden gedaan en die rechtstreeks betrekking hebben
op de moord. Hetzelfde zou gebeuren voor de ont-
binding van zekere maatschappijen met te ver ge-
dreven irredentische strekkingen. ,,Maar wij zullen
niet gedoogen, zegt M. SCHEBEKO, dat men, in alge-
meenen zin, Servië een proces met zekere strekking
zou aandoen."
Ik heb alle reden te denken, dat M. PACHITCH
het eerste deel zijner raadgevingen zal volgen, maar
dat hij zich zeer vastberaden toonen zal in geval
er kwestie was van voorwaarden, die hij wettiglijk
niet zou kunnen volbrengen, of die rechtstreeks
tegen het nationale eergevoel zouden indruischen.
Bepaaldelijk wat betreft de ontbinding van maat-
schappijen, valt er op te merken, dat de Servische
Grondwet, die een zeer vrijzinnige is, het vereeni-