HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 109

JPEG (Deze pagina), 431.44 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

105 1
.
_ NO. 63.
1 s t e r 1 .
aken, i De Minister van Nederland,.
ister aan M.Davignon,Minister van jr
tino- Buitenlandsche Zaken.
91 LE HAVRE, den 7den November 1914. j
4. ? 1
j Mijnheer de Minister, [
;ult gij 1 1
aschen- 5 Ik heb de eer ter kennis te brengen van uwe Excel-
.n Tur- , lentie dat de Regeering van de Koningin mij toege- g
steden laten heeft mij te gelasten, op aanvraag van den 1
den in 1 Minister van Turkije, met de Ottomaansche belangen 1
in België zoolang de diplomatische betrekkingen tus-
JON. 1 schen België en Turkije afgebroken zijn. .
Ik bied U enz. 1,
(wg.) ]oN1<nEER VAN W EEDE. 1
s t e r No. 64.
k e n,
sele M. Davignon, Minister van
Ko- Buitenlandsche Zaken, aan al
Lm). § de Hoofden van Gezantschap-
pen in het Buitenland.
914. 1
g LE HAVRE, den 9 November 1914.
en ge- 1
deling Mijnheer de Minister,
België 1
urkije De Fransche Regeering heeft den Koning op de
IS- hoogte gebracht van den oorlogstoestand tusschen `
Frankrijk en Turkije. In deze omstandigheden werd 1
ON. de aanwezigheid in le Havre van den Minister van 1
Turkije bij de Belgische Regeering geaccrediteerd, zeer
kies. Den toestand inziende waarin hij ten gevolge r