HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 108

JPEG (Deze pagina), 416.32 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

1
il 104 `
ï ‘ 1
No. 61.
s .
. , 1
lj Mijnheer Davignon,Minister
(Q van Buitenlandsche Zaken,
@(1 aan Baron Moncheur. Minister §
gl des Konings te Konstantino-
{ E p e l. (Telegram)
1 1
LE HAVRE, den 1 sten November 1914.
ng · (
1 l Uit oorzaak van den gespannen toestand, zult gij #
l best kunnen oordeelen of het nuttig is door tusschen-
1 ( komst van de Konsuls onze landgenooten, die in Tur- ( I
; ; kije verblijven aan te zetten zich naar de kuststeden § ï
)Y te begeven waar zij de mogelijkheid zullen vinden in I
1 L) * ° te schepen. 2
(wg.) DAv1GNoN.
1 ï
i 1
1 NO. 62.
Mi`nheerDavi non,Minister
( ( J _ g .
gl` van Buitenlandsche Zaken,
aan Mijnheer van Ypersele
de Striliou, Minister des Ko-
al nings te Bucarest. (telegram). i
ll `
LE HAVRE, den 6 November 1914.
De Minister van Turkije heeft zijn paspoorten ge-
Y) _ vraagd. VVaarschuw rechtstreeks of door bemiddeling 1
( . van de Legatie van Roemenië den Minister van België
(lf te Constantinopel het insgelijks te doen en Turkije j
lj te verlaten n1et zijn personeel en de beroepskonsuls. (
§ i ( vv. g.) DAv1GNoN.
e( (
__ ,1
T1 1
l "