HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 107

JPEG (Deze pagina), 535.59 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

103 i
gtegen l heerscht in de telegraphische verbindingen, heb ik
er een nuttig geoordeeld op deze kwestie terug te komen
1 heeft in mijn telegram van heden, U verzoekende mij per .
Pacha telegram te willen laten weten of gij uwe voorschriften I
len.· van den 9 den Augustus staande houdt.
zh niet è Ik geloof niet dat de Porte mij mijne paspoorten I
t voor ; zal overreiken, ten minste indien de Duitschers die,
ltente, , ik herhaal het, hier in alles het laatste woord voeren '
ebben niet oordeelen dat mijne tegenwoordigheid alhier
gevaarlijk zou kunnen zijn wegens de inlichtingen
ebben die ik aan de verbondenen zou kunnen verstrekken.
lingen I Maar wat deze kwestie betreft moet ik u mede- .
aatste j deelen dat een Duitscher, die in nauw verband staat j
.ghe1d l tot het Gezantschap van zijn land te Constantinopel, I
n dat ; hier de meening heeft uiteengezet, dat, daar de Regee-
u het ? ring des Konings den Belgischen grond verlaten heeft,
urkrje niet meer door Duitschland als bestaande wordt
in de beschouwd en dat bijgevolg het Gezantschap, ten einde I
aedert I aan zijne theorie getrouw te blijven, de Porte moet
langs I aanzetten geene paspoorten af te leveren aan de
Egêïr vertegenwoordiger van eene Regeering die niet meer
door I bestaat. Ik zou aan mijne waardigheid afbreuk doen
door indien ik bleef na het uiteenzetten van zulke theorien.
kant, Q Nochtans moet ik hieraan toevoegen dat tot nog
ngen, j toe niets in de gedragslijn van de Porte te mijnen
dank ; opzichte aanduidt dat zij de zienswijze deelt die de
ïer is Duitsche ambassade wordt toegeschreven.
eenen Ik bied U enz.
esche (vv. g.) BARoN MoNcHEUR.
eren. j
,t de
ikele j
zn.
I te ij
1 die
M.,
ver- §
loort l
e er ,
.1

­