HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 106

JPEG (Deze pagina), 635.48 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

7;“_4 Y
1, ‘ j
j 102 i
Hier is de stad kalm; geene enkele betooging tegen
j vreemdelingen heeft plaats gehad. Het is eerder een
Ag gevoel van ontzetting dat zich van de Ottomanen heeft
meester gemaakt, die de meening van Enver Pacha
en zijne chauvinistische partijgangers niet deelen. j
jj; Het is zeer waarschijnlijk dat deze oorlog zich niet 1
zal ontwikkelen op groote schaal, althans niet voor j
langen tijd. De Mogendheden der Triple Entente, ,
j ge die op andere plaatsen hunne handen vol hebben
§ zullen hier geene groote krachten inspannen.
j Zooals ik het U reeds geschreven heb, hebben
i Q Rusland en Engeland, die geene verwikkelingen j
l zochten in het Oosten, hier gedurende de laatste j
1. Q? drie maanden eene onuitputbare lankmoedigheid §
YL getoond. Maar indien zij hadden kunnen weten dat ;
[Q het onmogelijk was den vrede te behouden, zou het ?
wenschelijk geweest zijn een ultimatum aan Turkije
te zenden van af de aankomst van de Goeben in de t
Dardanellen, in Augustus 1.1. Inderdaad, sedert 1
H? dit tijdstip is de ingang der zeeengten, zoowel langs ~
den kant der Zwarte Zee als langs den kant der Egeï~ 1
1111 sche Zee, tot het uiterste versterkt geworden door I
nieuwe batterieen, door Duitschers bediend, en door
r gansch een torpedo-systeem. Aan den anderen kant, j
1 moet men erkennen dat, dank aan de opofferingen,
jip die ten andere het land te gronde richten en dank j
gj f aan de millioenen uit Berlijn, het leger veel sterker is
uitgerust da11 het was in het begin van den algemeenen g
oorlog. Het is dus waarschijnlijk dat de Europeesche
L vloten niet zullen trachten de zeeengten te forceeren.
Het is te betreuren van uit dit standpunt dat de
Russsiche vloot van de Zwarte Zee geene enkele
eenheid bezit die kan opwegen tegen de Goeben.
gj Den 30sten dezer maand had ik de eer U te
jh telegraphieeren, dat ik, volgens de voorschriften die
gij per telegram den 9 sten Augustus l.l. aan M., ë
Leclercq medegedeeld had, mijn post zou blijven ver-
.1 vullen, te11 minste indien de Porte mij mijn paspoort
al niet overreikte. Gezien de onregelmatigheid die er
Eï lï · ä