HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 105

JPEG (Deze pagina), 615.23 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

1
101 ` 9
Gisteren, den 30 sten October, hebben deze zich j
ïi afzonderlijk bij den Groot-Vizier begeven om hunne 1
tf? paspoorten op te eischen. Prins Said Halim ver- g"
ïV1· jg keerde in een buitengewoon overspannen toestand
€ H ‘ en was wanhopig over den gang van zaken. Hij heeft ge
met nadruk aan de gezanten verzekerd dat hij den
lj oorlog niet wilde en er is reden te gelooven dat zijne l
.4. woorden gemeend waren.
1 Heden, om twee uur, hadden de gezanten hunne ·
paspoorten nog niet verkregen en nog dezen morgen {
g liep het gerucht dat niet alle hoop op eene schikking
per 5 moest opgegeven worden. .
Zïlïïê Maar het was niet meer mogelijk. Om den aanslag ·
meer te herstellen tegen Rusland begaan door booten ]
1. die de T urksche vlag droegen, was het niet voldoende 11
olgd. q dat de Porte verontschuldigingen zou aanbieden en f
van § de daad van den Duitschen Admiraal die het bevel .
1ïïgd» voerde zou afkeuren ;` bovendien zouden de Mogend-
epen § heden van de Entente eischen dat de Duitsche be-
15Chë manning en over het algemeen alle officieren van deze “
euws .; nationaliteit in Turkije, zouden weg gestuurd worden.
oort- Het is echter een feit dat de jong-Turksche Regeering,
zelfs indien zij zou wenschen deze maatregelen toe te [
Iveel passen, den moed of de kracht niet zou bezitten ze
ische Q uit te voeren. Zij is in het Duitsche raderwerk opge- 1
ando nomen en zal er in blijven.
aren. Ik heb U zooeven getelegraphieerd dat de gezanten 1
lens, dezen avond vertrekken, onverschillig of zij hunne 1
Buit- j paspoorten bekomen hebben of niet. De Gezant van
11ten Frankrijk heeft zijn vertrek tot morgen verdaagd 1
, ten om redenen van persoonlijken aard.
»g te De pers heeft een order ontvangen eene mededeeling
1at1e te verspreiden om de publieke meening te bewerken ·j
__ en de meening te verspreiden dat Rusland de vijan-
çehjk delijkheden geopend heeft. Deze handelwijze zal door `
acht Duitschland zijn aangepredikt geworden en herinnert .
rt de i aan diegene die tegenover Frankrijk gebruikt is
voor geworden om het verantwoordelijk te stellen voor de 1
gj schending van de Belgische onzijdigheid. l
3
.1