HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 104

JPEG (Deze pagina), 516.73 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

1 l L?
Q [ IOO ­ ;L··
2 is
ï l E:
E j No. 60.
I i, X
5 l . . , . 1
gj [)€Ml111StCI des Konings te
,1, .; Constantinopel aan M. Davi-
gnon, Minister van Buiten-
landsche Zaken. li
il J la
l CoNsTAN1`rNoPRL, den 31 October 1914. ig;
1 ï1
,` ll Mi`nheer de Minister, ‘ä
Ei J ,
1 a· ‘. `1
l fi Ik had de eer u den 23sten dezer maand er l
5 . . 4
ll 1 telegram te berichten dat Duitschland sedert zijne
laatste nederlagen in Polen en in Frankrijk meer 5
. en meer tracht Turkije in den oorlog te betrekken. j
‘ ïè r e ert ien z1`n e ge eur enissen s oe i evo . r
{1 9 d d j d g b t p d g g lgd Q
H Eer isteren, den 29 Gctober, is de Gezant van s
· g .. .. . . 3
1;; g Engeland mij komen spreken en heeft mij verwittigd, j
dat volgens zekere inlichtingen, Bedouienentroepen ,2
jlèï door Duitsche officieren aangevoerd de Egyptische
,,1 ä rens hadden overschreden en dat indien dit nieuws
,,1 , g . .. . 1
‘ waar was er een c a s u s b e l l 1 voor Turkije uit voort- 1
vloeide.
Maar dien zelfden avond vernamen wij het veel
· , er ere nieuws dat Russische booten en Russische ä
j g r l
j, 5 havens door de Purksche vloot, onder commando 1
I , van Duitsche officieren natuurli`k, aangevallen waren. ë
j . {D . <
= g Vol ens de meenin der di lomatische middens, .1
H . g g . . e
j is deze aanslag voorbereid en uitgevoerd door de Duit- j
EH f schers buiten den Groot Vizier en misschien ook buiten
jjl den Minister van Zeewezen, Djemal Pacha, om, ten
‘ä einde de re eering te ver lichten tot den oorlo te ïê
j , _ 5% s P _ g _ ,
besluiten, alhoewel vele verte enwoordigers der natie P;
n xl g 0 ,
~{[ eenen afkeer hadden van den oorlog.
Qi Van dien oo enblik af was het niet meer mo eli`k Q
gl . g • . g J f
ïg hier den vrede te bewaren en ik heb U in den nacht
1 van den 29 op den 30 sten getelegraphieerd dat de
g gezanten van de Triple-Entente hun vertrek voor
bereiden. j
I Z
E Q
" j ï
Ri I
X gif"? W