HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 102

JPEG (Deze pagina), 580.44 KB

TIFF (Deze pagina), 3.59 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

’ ( 98
( NO. 58.
·
iii M. Davignon, Minister van
l Buitenlandscl1e Zaken. aan
ij Baron Grenier, Minister des
( Konings te Madrid. (Telegram)
u 1
_ HAVRE, den 21 October 1914.
1 ï
E ë Gelieve de bemiddeling in te roepen van de Spaansche
_l · Regeering om het volgend telegram aan de Duitsche
( Regeering te laten geworden:
j Op 26 September heeft het Consulaat der Vereenigde
§· i Staten te Antwerpen een telegram, bezorgd (cfr No. 54)
QI ( waaruit bleek dat -11et gemachtigd was de aandacht
,; 1 van de Belgische Regeering te vestigen op het feit
dat op 22 Augustus de Duitsche Regeering een nota
{E j` gezonden had aan den Ambassadeur van Amerika te
ë Berlijn betreffende artikel 11 van de Akte van Berlijn
( ( van 22 Februari 1885 over het neutraliseeren van de
ll ( kolonies gelegen in de landstrook, bij overeenkomst
opengesteld voor den handel. De nota bracht naar
E voren dat Hoofdstuk 3 van deze Akte handelt over
jl de neutraliteit en dat Duitschland geneigd is zulk-
danige neutralisatie aan te nemen.
nl { De Regeering des Konings kan maar niet begrijpen
( hoe deze nota, op 22 Augustus aan den Ambassadeur
( Q ‘ der Vereenigde Staten te Berlijn overhandigd, slechts
til ( op 25 September in haar bezit kwam.
( Op 7 Augustus had de Belgische Regeering zich
in betrekking gesteld met de Engelsche en Fransche
Regeeringen om hun het neutraliseeren van de over- r
(#1 eengekonien Congo-Kom voor te stellen; in afwachting
ixïä werd den agenten een strikt defensieve houding opge-
tij legd. De wensch van de Regeering was dat de oorlog
lf 11iet tot in Midden-Afrika zou worden uitgebreid.
De Engelsche en Fransche Regeeringen konden
i tot dit voorstel niet toetreden uit oorzake van de
1 vijandige daden die toen reeds in Afrika gepleegd

rw Ii
VV ·*
‘i