HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 100

JPEG (Deze pagina), 530.54 KB

TIFF (Deze pagina), 3.57 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

E, ‘ _
ix I E
. ·{
* 96 f
met behoud van zijn volle onafhankelijkheid en sou- j
. i vereiniteit. j
y Ik stel er prijs op, dit zoo spoedig mogelijk aan I
Koning ALBERT over te maken en ik verzoek U j
j mij uw bijstand te verleenen in het verzenden van I
j het volgende cijfertelegram, aan Zijne Majesteit: »
I C I
j Z. M. Koning ALBERT,
R; z R
lj jï Oosrmmn. I
Ik verneem het besluit, dat door de Konink- U
j‘ gj lijke Regeering genomen is. De Regeering van ’
jg de Republiek voelt er zich ten zeerste door aan- ,
jjê gedaan en zal onmiddellijk maatregelen treffen om j
het verblijf van Uwe Majesteit en zijne Ministers ;
Jij in volle onafhankelijkheid en souvereiniteit te ver- j
ë zekeren. Ik stel er prijs op persoonlijk aan Uwe T
jij ig Majesteit te zeggen, hoe fier de Franschen zullen f
jij j zijn Haar tot op de uur der Victorie gastvrijheid
te verleenen in de stad, die zij verkiest en ik verzoek j
haar van zijne onwankelbare vriendschap overtuigd Q
rl i xte wezen. E
lj l 1
RAvMo1~ïD POINCARE. .
`<
l Mijnheer de President der Republiek en M. DEL- ’
jj j CASSE hebben op alle mogelijke wijzen hun deelne- W
jj ming betuigd in de rampen, die België zoo onver- j
jj 2 diend treffen. M. POINCARE heeft vooral den nadruk è
iïïj gelegd op de maatregelen, die zullen getroffen worden
jj om de souvereiniteit en de onafhankelijkheid van f
het land te verzekeren. Q
_ Denzelfden dag had ik de gelegenheid ten tweeden _’
j male met den President van de Republiek een onder- j
§ E houd te hebben; hij had M. VVILLIAM MARUN, hoofd
E gj van het Protocool, gelast zich aanstonds naar Havre
ï jj te begeven om de ontvangst van Hunne Majesteiten,
j ·de ministers en de hooge ambtenaren van den Bel- V
42 ? ‘
Rt 2 ii
jg j