HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 588.38 KB

TIFF (Deze pagina), 3.50 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

8
zich neer te leggen bij al de voorwaarden, die men
haar ging opleggen, aarzelde men niet de noodzake-
lijkheid aan te nemen van eene gewapende tusschen-
komst. Reeds werden de nummers van de acht
legerkorpsen, die Servië moesten binnenvallen, aan-
geduid, en men sprak van niets min, dan van aan
> dit koningdom hetzelfde lot te doen ondergaan
als voorheen aan Polen, door zijn grondgebied onder
de verschillende naburige staten te verdeelen. Het
scheen, dat Graaf BERCHTOLD in eens zijne weer-
wraak wilde nemen over de opvolgentlijke neerlagen,
welke zijn politiek in de laatste tijden had geleden.
, Het was het in praktijk stellen van de theorie, die
nauw aan het hart ligt van diegenen, die sinds lang
voorstaan, ,,dat men eens voor goed met de Ser-
vische kwestie moet gedaan maken".
I In den schoot der Oostenrijksche Regeering schijnen
er geene protesten te zijn ontstaan tegen dergelijke
ontwerpen, e11 indien het hetzelfde te Budapest
I ware geweest, ware het niet onmogelijk geweest,
dat de Keizer, ondanks zijne vredelievende inzichten,
zich zou vereenigen met eenparig uitgedrukte adviezen.
I Het is de voorzitter van den Raad van Hongarije, ‘
H die tweemaal naar VV eenen is komen geloopen, die
paal en perk heeft gesteld aan deze oorlogzuchtige
uitingen. Als een voorzichtig en kundig staatsman,
j heeft Graaf TISZA het groote gevaar doen inzien r
van een zich lichtzinnig wagen aan dergelijk avontuur, ;
en hij heeft levendig- aangedrongen opdat men eene :
` meer gematigde houding zou nemen. :
Inderdaad schijnt het moeilijk aanneembaar, dat
een gewapend konflict tusschen de Monarchie en I
haren nabuur niet ten minste de kiem zou bevatten «
van eenen Europeeschen oorlog. De Oostenrijksch- «
Hongaarsche pers, die dagelijks van den oorlog i
met Servië spreekt, als over eene gebeurtenis, die 1
niet enkel mogelijk, maar zelfs waarschijnlijk is, i
H, neemt, wel is waar, den schijn aan te voorzeggen, e
E dat de strijd bepaald zou blijven tot de twee staten. 1
(