HomeHet karakter van het oud-testamentische verhaalPagina 9

JPEG (Deze pagina), 955.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 33.33 MB

7 ‘
1 neele vergeleken, totaal gewijzigde voorstelling omtrent het
I karakter en het ontstaan van de Oud-Testamentische oorkonden
1 ` en als gevolg daarvan ook van het verloop van het historische
1 _ proces, dat zij beschrijven.
1 Dat ten aanzien van alle onderdeelen talrijke nuancen en
1 variaties in inzicht en opvatting aan den dag komen, dat allerlei
_ { extreme en gematigde standpunten hun vertegenwoordigers ge-
1. vonden hebben, dat over alle détails velerlei verschil van meening
._ heerscht, dat alles spreekt van zelf en kan zoomin als bij eenigen
1 anderen tak van wetenschap als een bezwaar tegen de methode
_ aangevoerd worden.
_ Maar wel mag de vraag gesteld worden ­- en zij is ook ge-
__ steld -, of hier niet een zekere eenzijdigheid tot heerschappij
1 gekomen is, en of die niet zooals altijd en overal, tot overdrijving
1 heeft geleid. Het kan natuurlijk wel eens van groot belang zijn,
1 vast te stellen, dat vers Xa“ in de achtste en vers Xaf in de zevende
_ eeuw geschreven moet zijn, of dat een bepaald zindeel een glosse
_ uit een latere periode is. Maar daargelaten het subjectieve, dat
_ Y daar vaak in ligt, vraagt men zich dikwijls af, of zulke tot in het
1 7 extreem doorgevoerde critiek ons werkelijk zooveel nader brengt
1 tot een diep inzicht in de z i el van het verhaal, dat, afgezien
_ i van zijn o n t s t a a n s-geschiedenis, toch ook een belang-
_ wekkende b e s t a a n s-geschiedenis heeft.
_ _ Het is vooral de theoloog Hermann Gunkel, die er bij her-
haling over klaagt, dat tegenover de minutieuze litteraire cri-
_ tiek van de oudere en de godsdiensthistorische van de nieuwere
1. school, de grootere kijk op die litteratuur en de litterair­histo­
_ rische problemen te zeer op den achtergrond zijn geraakt. Een
, littcratuurgeschiedenis van het Oude Testament hebben wij nog
1 l altijd niet. Wel is er, vooral op het gebied van de poëzie, door
, enkele moderne geleerden een begin mee gemaakt, en heeft
j Gunkel zelf een schets van de Oud­Testamentische litteratuur
1 naar haar verschillende genres gegeven, 1) maar het eigenlijke
1 groote werk moet hier nog gedaan worden.
_ ` ,,Besonders internationaler Natur sind die Erzählungsstoffe",
I 1) In ,,Die Orientalischen Literaturen" (Kultur der Gegenwart, heraus­
­ gegeben von Paul Hinneberg. I. VII.) Berl., en Lpz., 1906. S. 51--102.
'l