HomeHet karakter van het oud-testamentische verhaalPagina 32

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 33.33 MB

jj
·»ï· l älä ll
g" al 2 x le
Fïllllj l
30
rï wl ?
{l toen ik later andere wegen had opgezocht om mijn dorst naar
kermis op het gebied der Semitica te bevredigen, heeft Uw be-
i ë langstelling en Uw aanmoediging en Uw steun mij nooit ontbroken,
·‘ Moogt Gij mij, waarde Ouders, nog zeer lang op mijn levensweg
F blijven vergezellen!
r r H i
Dames en Heeren Studenten,
Ik moest er straks over klagen, dat op het uitgestrekte terrein
van de studie der Semietische talen en litteraturen zoo weinig .
arbeiders gevonden worden. Gij hebt het misschien gevoeld, dat
E; in die klacht een Wensch ligt opgesloten, de wensch, dat ik het
voorrecht zal mogen hebben, door mijn onderwijs belangstelling
O1’1dCI` U te W€l{l{C1'l C1'! 3311 te l{W€€kC1’1 VOOI` Cl€Z€I1 tak Cl€1` W€fCI‘1·­
lx € » schap. Hoeveel geestelijk genot deze studie aan te bieden heeft,
j en hoeveel hier nog te arbeiden valt, dat kan eerst hij beoordeelen,
ig Q die reeds een eenigszins hooggelegen punt bereikt heeft, waar-
' vandaan hij het veld althans eenigermate kan overzien. Wellicht
jl zullen er onder U en onder Uw opvolgers enkelen gevonden
Worden, die neiging gevoelen, hun studiën meer speciaal in die
richting te Sturen. Niets zal mij aangenamer zijn dan U daarbij
ill: naar mijn beste vermogens tot gids te mogen strekken, i
Een groot deel van ons gezamenlijk werk zal intusschen ver-
moedelijk wel aan de StllCllC V3Il l1ClI OL1ClC Testament [C11 goede l
ïlläj komen. Maar ook dit gebied is rijk genoeg en heeft zoovele onder-
deelen. Men heeft het Oude Testament wel eens een wereld in het
` klein genoemd. En dat is het ook. En de geschiedenis zelf - en
Eg t haar oordeel heeft een onbetwist gezag - heeft aan dat boek een
`2‘· jç v eereplaats aangewezen onder de schatten van onze beschaving.
Men behoeft niet te vreezen, dat een onbevangen wetenschappe-
lijk onderzoek het van die plaats zal verdringen. Den strijd om de
historische waarheid, die hier even goed als elders gestreden wordt `
en gestreden moet worden, behoeven wij niet uit den weg te gaan.
Wij zullen het ook niet kunnen en niet willen. Maar wat wij wel
- Gij en ik - naar ik hoop altijd zullen eischen van ons zelf
en van anderen, dat is, dat die strijd gestreden worde met midde-
ä ïg len, die noch aan de wetenschap vreemd of zelfs onwaardig zijn,
noch ook onwaardig aan deze illustre Hoogeschool, waaraan wij
ons immers allen met dierbare banden verbonden voelen.
s'. 5 *
gr ""
ii l j,
l k
t l
ê êl
2 j j
l l
, .. ‘, « ’ ‘“