HomeHet karakter van het oud-testamentische verhaalPagina 28

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.91 MB

PDF (Volledig document), 33.33 MB

,;‘êi i li ‘
ï
E T . ¤·;· ` kl
‘ï l jlf 4 26 I j
jl? j
E g ‘ Door nauwkeurige vergelijking en verdere classificatie zal men ;
l ij V ten aanzien van het Oud-Testamentische verhaal tot een inzicht
_; moeten komen in wat daarin historie, wat sage, en wat alleen
lil., maar inkleeding is. Tot volle overeenstemming zullen wij wel
¥ ,1;; nooit geraken, ook niet diegenen onder ons, die bereid zijn bij
{ r j 3 zulke onderzoekingen de leiding aan de rede te laten. Vaak genoeg Q
tg;. jj; zal alleen ons gevoel, onze intuïtie moeten beslissen. Maar als Q
S' 3 Q een zeker en belangrijk resultaat mag men van deze methode ver- Z
gi ,‘ wachten, dat wij de critiek veel minder schematisch dan tot nu J
`Q toe gedaan is en dan b.v. ook Gunkel te veei doet zullen han- j
teeren, en dat wij vooral niet uitsluitend ons heil zullen zoeken
1n heft uiïafïlïn van the; weefsel om- dan de draden opnieuw 1
M wy?. tot a zon er ij e wee se s te vereenigena Onze beschouwing
ll van het Hebreeuwsche verhaal verdraagt zich niet met een zoo
* mj ll overdreven anatomie van den tekst als die b.v. door den zoog.
y 1 lpg Regenboog-Bijbel van Haupt gesymboliseerd wordt, en die onder
de Oud-Testamentici nog altijd tallooze aanhangers vindt. r
Mg philologie zal zich op dit punt moeten herinneren, dat
Z1] niet äe eer gelïd heeliït, opgeiêomen tedwordeiä onctller de exacte p
jrg wetensc appen. ij ma e van ien noo een eug in zoover, “
à` F? dat zij niet al te exact moet willen zijn. Men vertelt van Rem-
brandt, dat hij de menschen, die op zijn schilderkamer kwamen, «
ii en zijn werk van dichtbij wilden bekijken, terugtrok, zeggende: l
ig jj, ,,De reuk van de verf zou u vervelen". Daarin ligt ook voor ons
j i ten aanzien van die schilderingen, welke ons in de Oud­Testamen­ j
j ` tische verhalen bewaard zijn, een vingerwijzing. Het is zeker onze
” wetenschappelijke plicht, de bloemen, die ons hier geboden zijn, .
op de wijze van den botanicus te ontleden, maar daarnaast r
_§ f moeten wij dan ook weer zin en oog toonen te hebben voor de
bloemen in hun geheel. Wij moeten naast onzen critischen zin _
n l een fijn gevoel op deze litteratuur in ons trachten te ontwikkelen.
Daarvoor is vereischt een zekere congenialiteit aan den geest
ll van het Oude Testament en aan den Semietischen geest in het
T algemeen en. de noodige bedrevenheid en belezenheid in de
Semietische litteraturen in haar vollen omvang.
ll K .


a ' l
" '
F
si
§’
‘ xêë
r l·., _, C
i ‘ l · ‘