HomeHet karakter van het oud-testamentische verhaalPagina 25

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 33.33 MB

5
ämde, En nu mag er terloops wel op gewezen worden - al betreft
IS die kl het dan niet het verhalende gedeelte van het Oude Testament --,
Omen J dat, waar ons toevallig twee recensies bewaard zijn van een lied
ereen of een psalm of zelfs van een zoo belangrijk document als de deca-
9. ge- loog, die twee recensies nooit eender zijn. Ze wijken altijd, zij
boek het dan ook meer of minder belangrijk, van elkaar af.
u be- En zoo komen wij dan ten slotte tot de beschouwing van al die
voe- verhalen en verhalenreeksen, waar wij geen vroegere recensie
gen- meer van kennen. Wanneer wij die nu onder den indruk van de
van opgedane ervaringen lezen, krijgen wij de zekerheid, dat hun
een f karakter in niets van dat der latere verschilt. Veel doet zich dan
•oli­ in een ander licht aan ons voor dan waarin de moderne critiek
van het ons heeft leeren beschouwen. Onze bevinding, dat het verhaal
ä 2) bij de Semieten een onbeperkte soepelheid en beweeglijkheid
ien bezit, die zich zoowel tegen een star geloof eraan, alsook tegen
er jg een uitrafelen en tot in bijzonderheden ontleden ervan verzet,
de wordt hier bevestigd. Wederom hebben wij die groote voorliefde
Jet voor concrete voorstelling, voor namen en plaatsaanduidingen en
en allerlei détails, die den indruk maken van groote accuratesse,
n- maar aan den anderen kant of met de waarschijnlijkheid of met
en ‘ andere opgaven over hetzelfde subject in een parallelplaats of
." Ti zelfs in het stuk zelf niet willen stemmen. Reeds Renan 1) merkt
er naar aanleiding van de in Genesis vaak voorkomende localisatie
lk ,,mil;:edem" ,,ten Oosten" op: ,,]e ne puis croire, qu’elles signi-
zt E fient bien rigoureusement à l'orient .... Il me semble, que,
1. dans cette géographie fantastique, pour orienter les lieux, on les
1, mettait simplement à l'orient les uns des autres, sans qu’on
1 attachàt à cela aucune idée bien précise". j
r j Overal incongruenties en inconsequenties in de voorstelling p
­ als b.v. omtrent de woonplaats van de Godheid of omtrent den j
, . gang van zaken bij de Schepping, omtrent den Zondvloed, om-
: ·` trent de plagen, die de Egyptenaren troffen, enz. Wij kunnen nu
· beter begrijpen, hoe dat alles de controle van de eindredactie
heeft kunnen passeeren. Maar wij worden bovendien voorzichtig
met het zonder meer toewijzen van de enkele bestanddeelen aan
verschillende schriftelijke bronnen, al mag de verklaring voor
_... e
1) Histoire générale des Langues Sémitiques. Paris, 1858, p. 466 noot 2.
li

l
3
°
3