HomeHet karakter van het oud-testamentische verhaalPagina 23

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 33.33 MB

ïï
2I
jhm Waar" i die even goed anders konden zijn, zullen een volgenden keer dan
ïl_€V"m van ook allicht anders zijn en zelfs in den loop van het relaas kan
m al Wat T blijken, dat de verteller er niet genoeg prijs op gesteld heeft om
jamçfhand al die - immers bijkomstige - détails in zijn geest vast te houden.
fkchlkhald l Wanneer ik zeg, dat in deze wereld twintig duizend gelijk is aan
honderd duizend, dan zal men zonder verdere commentaar be-
te t*`€kkCH• grijpen wat ik bedoel. Zulke schilderingen zijn er uitsluitend op
kt worden _ berekend om ze op eenigen afstand te beschouwen.
let Ver @@1 Eerst later, wanneer, zooals wij zagen, die verhalen in het vrome
’°mPOSm€ geloof tot traditie en werkelijkheid geworden zijn, ontstaat de
1cZm· De behoefte om alles te verklaren en de tegenstrijdigheden te har-
ihmêv voor moniseeren, een arbeid, waaraan b.v. de Moslimsche theologen
mj g€l°°f· ten aanzien van de Hadïth zulk een ongelooflijke scherpzinnigheid
:1 lsr Waêï besteed hebben. Voor ons is het duidelijk, dat zulke pogingen
n reahtem niet alleen hopeloos zijn, maar ook elke redelijke basis ontberen
°€g€k€nd» en van verkeerde praemissen uitgaan.
n verband
de ouden Wanneer wij nu even resumeeren, dan hebben wij voor het
ken waar- verhaal in de Semietische litteraturen de volgende eigenschappen
n hetgeen gevonden:
e persoon 1. Het verhaal is een bij voorkeur gebruikt middel tot inkleeding
den naam van gedachten.
het voor- 2. Het kenmerkt zich door een buitengewoon sterke neiging tot
Een soort- Q aanschouwelijkheid en concrete voorstelling.
[erodotus: 3. Het put daartoe, zoo noodig, op dichterlijke wijze uit de vrije
rdig voor- O phantazie en is noch aan de realiteit noch aan oudere voor-
ertelt het, beelden, noch aan historische traditie, noch zelfs aan een
;; heilige schrift gebonden. Onderling afwijkende voorstellingen
de groote `, bestaan naast elkaar en geven aanvankelijk geen aanleiding
,e verhaal L tot critiek. r
vertellen 4. In langer of korter verloop van tijd wordt het verhaal tot tra-
Waar het ditie en de traditie tot werkelijkheid.
L van his- i Keeren wij nu nog even terug tot het Oude Testament. Zooals
heid niet de latere ontwikkeling van een taal zooveel licht verspreidt over
:en naam, haar oudere perioden, zoo zal het ook wel bij een litteratuur­genre
zvordt, en § zijn. Toch is het materiaal, dat ik in het voorafgaande meer aan-
e situatie geduid dan opgesomd heb, voor de verklaring van het Oud Tes-
.1en, maar tamentische verhaal nog weinig of niet dienstbaar gemaakt.
gg j